Επιτροπή: Απαγόρευση αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την απαγόρευση της χρήσης των παρασυρόμενων διχτυών κάθε είδους για αλίευση σε όλα τα ύδατα της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Αν και έχουν ήδη θεσπιστεί κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών για την αλίευση ορισμένων μεταναστευτικών ψαριών, η πρακτική αυτή εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία λόγω της ακούσιας αλίευσης θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και πτηνών, τα περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για να σταματήσει η καταστρατήγηση των κανόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την πλήρη απαγόρευση της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα στην ΕΕ, καθώς και την απαγόρευση της ύπαρξης παρασυρόμενων διχτυών στα αλιευτικά σκάφη. Επιπλέον, για να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες, η πρόταση βελτιώνει τον σημερινό ορισμό των παρασυρόμενων διχτυών.

Τα παρασυρόμενα δίχτυα είναι αλιευτικά δίχτυα που μπορούν να παρασύρονται από το ρεύμα και τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας ή σε μικρή απόσταση από αυτή αλιεύοντας είδη ψαριών που κολυμπούν στο άνω μέρος στήλης ύδατος. Από το 2002 όλα τα παρασυρόμενα δίχτυα, ανεξαρτήτως μεγέθους, απαγορεύονται στα ύδατα της ΕΕ όταν αποσκοπούν στην αλίευση κατ’ εξοχήν μεταναστευτικών ειδών, όπως ο τόνος και ο ξιφίας.

Ωστόσο, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχουν εντοπισθεί κενά και αδυναμίες. Το μικρό μέγεθος των αλιευτικών σκαφών που επιδίδονται σ’ αυτού του είδους την αλιεία και το γεγονός ότι δεν αλιεύουν μαζί στις ίδιες περιοχές κατέστησε ευκολότερη τη διαφυγή της παρακολούθησης και του ελέγχου, και, κατ’ επέκταση, τη μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες με παρασυρόμενα δίχτυα από αλιευτικά σκάφη χωρών της ΕΕ εξακολουθούν να καταγγέλλονται και είναι αιτία άσκησης κριτικής όσον αφορά τη συμμόρφωση της ΕΕ με τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις της.

Η απαγόρευση των παρασυρόμενων διχτυών συνάδει με τον νέο στόχο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Ανάλογα με τις προτεραιότητες των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της μετάβασης προς την πλήρη απαγόρευση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.