Επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας: Αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη

Επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας: Αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη

Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η προηγούμενη απόφαση  προέβλεπε για τους αμπελοπαραγωγούς δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για τα μέτρα 2 και 3 (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους τηρούσαν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνεισφέρουν στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.

Αιτήσεις μέχρι 8-4-2016

Βάσει της νέας Απόφασης  του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Καβάλας, Κορινθίας, Λάρισας και Πιερίας που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.

Δεδομένου, ότι η όλη ενέργεια έχει πιλοτικό χαρακτήρα, η ανώτατη επιλέξιμη έκταση κάλυψης ανά παραγωγό είναι τα 7 στρέμματα και η συνολική επιχορηγούμενη έκταση ανέρχεται στα 2.500 στρέμματα για κάλυψη με αντιχαλαζικό δίχτυ και 1.250 στρέμματα για κάλυψη με αντιβροχική μεμβράνη.

Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής προέκυψαν αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. ο δείκτης επικινδυνότητας ανά ζημιογόνο αίτιο και Περιφερειακή Ενότητα ως κλάσμα των καταβληθεισών αποζημιώσεων για τα έτη 2011-2014 ανά αίτιο προς την ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής για το έτος 2015.

β. το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης με επιτραπέζια σταφύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνακόλουθα η σημασία της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.