πρασινο-φυτα

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών: Αναζήτηση συνεργατών για τη συλλογή χλωριδικών δεδομένων

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά δυο (2) συνεργάτες/ Βοτανικούς Πεδίου για έργο ορισμένου χρόνου (μέχρι 3 μήνες) που σχετίζεται με τη συλλογή χλωριδικών δεδομένων από την περιοχή του όρους Σφήκα (Τρικλάριο) κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2023.

Η σύμβαση θα καλύπτει επτά ημέρες εργασιών πεδίου, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο για την αναγνώριση των φυτικών δειγμάτων.

Κύριες αρμοδιότητες:
Ο/Η Βοτανικός Πεδίου θα αναλάβει:
• Την καταγραφή της χλωρίδας σε 10 προκαθορισμένα τετράγωνα αναφοράς μεγέθους 1×1 Km από την περιοχή μελέτης μέσω της εφαρμογής Flora Prespae Database App από την περιοχή του όρους Σφήκα (GR1340010), με χρήση διευρυμένου λογαριασμού πρόσβασης σε αυτήν.
• Τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, την αναγνώριση τους και την κατάθεση μέρους αυτών (maximum 100 δειγμάτων) στο SPP Herbarium.
• Tη συγγραφή μιας σύντομης τεχνικής αναφοράς βάσει των αποτελεσμάτων των εργασιών πεδίου και της αναγνώρισης των συλλογών.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πρότερη εμπειρία στις συλλογές χλωριδικών δεδομένων
• Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

Επιθυμητά Προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στον τομέα Βιολογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας ευρύτερα των Περιβαλλοντικών Επιστημών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Βοτανικής, της Οικολογίας ή της Βιολογίας Διατήρησης
• Γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Δημοσιεύσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια στο αντικείμενο των χλωριδικών μελετών ή της συστηματικής

Παροχές:
– Οι συνολικές απολαβές ανέρχονται σε €1800,00 για το σύνολο της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
– Διαμονή σε ξενώνα της περιοχής.
– Όχημα (4Χ4) και έξοδα μετακινήσεων εντός της περιοχής μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Δευτέρα 22/5/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): spp@spp.gr Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα γίνονται δεκτά. Στο θέμα του email να αναγράφεται: όνομα αιτούντος και η ένδειξη «για τη θέση Βοτανικός Πεδίου». Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.