Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αθέμιτες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αθέμιτες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το Σχέδιο Οδηγίας που αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Οδηγία, η οποία αφού εγκριθεί θα  πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους εντός δύο ετών από την δημοσίευση της, καθορίζει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση.

Θεσπίζει έναν ελάχιστο κατάλογο απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών:

 • προθεσμία πληρωμής 30 ημερών
 • ακυρώσεις τελευταίας στιγμής παραγγελιών φθαρτών αγαθών
 • μονομερείς και αναδρομικές αλλαγές στις συμφωνίες (σε σχέση με τη συχνότητα, το χρόνο ή όγκους, τα πρότυπα ποιότητας και τιμών) και την πληρωμή για εμπορεύματα που πρόκειται να χαλάσουν από τον αγοραστή.

Καθορίζει επίσης ότι άλλες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται εάν δεν προβλέπονται ρητά στη συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

Στην προτεινόμενη οδηγία στις εμπορικές πρακτικές θα υπόκεινται οι συναλλαγές μεταξύ φυσικών ή νομίμων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους που είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ενός αγοραστή που δεν είναι.

Το  σχέδιο Πρότασης της Ε.Ε.

 Άρθρο 3: Απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Τα Κ-Μ εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται:

 • αγοραστής που πληρώνει έναν προμηθευτή για τα φθαρτά τρόφιμα  αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου του προμηθευτή ή αργότερα από 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης των φθαρτών προϊόντων τροφίμων, όποια είναι μεταγενέστερη.
 • αγοραστής που ακυρώνει παραγγελίες των ευαλλοίωτων τροφίμων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα  ώστε ο προμηθευτής δεν μπορεί ευλόγως να βρεί εναλλακτική εμπορική διέξοδο για τα προϊόντα αυτά.
 • αγοραστής που αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας σχετικά με τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα ή τον όγκο της προμήθειας ή παράδοσης, την ποιότητα  ή τις τιμές των προϊόντων διατροφής.
 • προμηθευτής που πληρώνει για τις φθορές των τροφίμων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγοραστή και που δεν οφείλεται σε  αμέλεια ή την προεπιλογή του προμηθευτή.

Τα Κ-Μ εξασφαλίζουν επίσης ότι οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, όταν δεν  προβλέπονται κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο στους όρους κατά τη σύναψη της συμφωνίας προμήθειας.

 • αγοραστής που προβαίνει σε επιστροφή αδιάθετων τροφίμων προϊόντα σε έναν προμηθευτή.
 • αγοραστής που χρεώνει τον προμηθευτή  για να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει μια συμφωνία προμήθειας για προϊόντα τροφίμων.
 • προμηθευτής που πληρώνει για την προώθηση των προϊόντων τροφίμων που πωλούνται από τον αγοραστή. Πριν από μια προώθηση ο αγοραστής θα πρέπει να καθορίσει τη διάρκεια και την συχνότητα της προώθησης και την ποσότητα των προϊόντων διατροφής που θα διατεθούν.
 • προμηθευτής που πληρώνει για την εμπορία των προϊόντων διατροφής από τον αγοραστή.

Εφαρμογή της νομοθεσίας και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, είχε κληθεί η Επιτροπή  για σύνταξη μιας εναρμονισμένης ρυθμιστικής  προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ και είχε προειδοποιηθεί  ότι η τυχόν  ρύθμιση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε εθνικό επίπεδο και όχι σε Ενωσιακό μπορεί να οδηγήσει σε εκτροπή του εμπορίου που να ευνοεί  τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά το τελευταίο αυτό σημείο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων-Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT θεωρεί ότι  η νομοθεσία της Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτει  όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις τρίτες χώρες που έχουν  συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ. Ότι, θα εγγυώνται δηλ ισότιμους όρους εμπορίου για  να αποφευχθούν στρεβλώσεις του.

Παρά το  ότι το αίτημα αυτό έχει διατηρηθεί και αναφέρεται στο κείμενο του σχεδίου με την φράση:

«Ώστε να αποφευχθούν οι  ακούσιες στρεβλωτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την προστασία των γεωργών και των οργανώσεών τους στην Ένωση, που συμβαίνουν όταν κάποιος αγοράζει προϊόντα από προμηθευτές εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης, θα  πρέπει επίσης να μπορούν να υιοθετήσουν  για  την Ένωση κανόνες αν πωλούν σε  αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι  στην Ένωση», εντούτοις ρητή δεσμευτική διάταξη στο σχέδιο προς υλοποίησή της δεν περιέχεται

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων-Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT επισημαίνει ότι στη νομοθεσία θα πρέπει να προβλεφθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής, για παράδειγμα όταν το προϊόν ως π.χ τα μήλα θα διατεθούν στην λιανική μετά από ένα 6μηνο και οι προμηθευτές επιθυμούν να παράσχουν εμπορική πίστη στους πελάτες τους. Θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθεί η δυνατότητα των μερών να συμφωνούν ρητά για προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των 30 ημερών, εφόσον η παράταση αυτή δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή.