Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα λόγω νιτρορύπανσης των υδάτων

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα λόγω νιτρορύπανσης των υδάτων

Την Πέμπτη 23 Απριλίου εκδικάζεται στην Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας για πλημμελή προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Η οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης αποβλέπει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και στην πρόληψη μέσω της επιβολής υποχρέωσης στα κράτη μέλη να λάβουν διάφορα μέτρα. Μεταξύ των υποχρεώσεων συγκαταλέγεται και ο χαρακτηρισμός περιοχών που θεωρούνται για διάφορους γεωλογικούς λόγους ευπρόσβλητες στην νιτρορύπανση (NEZ).

Κατόπιν διενέργειας τεχνικού ελέγχου, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο χαρακτηρισμός NEZ πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και για το λόγο αυτό ζήτησε γραπτές παρατηρήσεις από την Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να χαρακτηρίσουν ορισμένες περιοχές ως ΝΕΖ επί τη βάση νέων δειγματοληψιών, αναλύσεων και μελετών που επρόκειτο να εκπονηθούν.

Περιοχές που παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων είναι τμήματα της Ανατολικής Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και η Αττική.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραβίαση της Ελλάδας συνίσταται στο ότι :

  • δεν χαρακτήρισε περιοχές που παρατηρείται παρουσία μαζών υπογείων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από υπερβολική περιεκτικότητα νιτρικών ιόντων και/ή από το φαινόμενο ευτροφισμού ως “ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες” NEZ (χαρακτηρισμός που όφειλε να είχε γίνει βάσει των διαθέσιμων στοιχείων),
  • δεν έχει εκπονήσει προγράμματα δράσης εντός ενός έτους μετά από τους προβλεπόμενους χαρακτηρισμούς.

Η Επιτροπή ζητεί από το ΔΕΕ, με την C-149/14 προσφυγή της, να αποφανθεί ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία.