Οι Ευρωπαίοι δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη γεωργία

Πάνω από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων (77%) εκτιμούν ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) ωφελεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, οι Ευρωπαίοι στηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις της νέας ΚΓΠ, όπως τη χορήγηση δικαιότερων και πιο στοχευμένων ενισχύσεων (92%) και την εξάρτηση των οικονομικών ενισχύσεων προς τους αγρότες από την τήρηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών (91%). Αυτά είναι τα κυριότερα συμπεράσματα της δημοσκόπησης του Ευρωβαρόμετρου για την ΚΓΠ, την οποία δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης τις εξής τάσεις:

Οι Ευρωπαίοι δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη γεωργία: θεωρούν ότι, μαζί με την ανάπτυξη της υπαίθρου, αποτελεί ένα « πολύ σημαντικό » στοίχημα για το μέλλον (53%, 7 επιπλέον μονάδες σε σχέση με το 2009). Η απόλυτη πλειοψηφία θεωρεί εξίσου σημαντική τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των καλλιεργειών και των τροφίμων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ των βασικών στόχων της ΚΓΠ, είτε πρόκειται για την επισιτιστική ασφάλεια, είτε για την πιο ισόρροπη ανάπτυξη της υπαίθρου και τη στήριξη των νεαρών αγροτών.

Η στήριξη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις που ακολουθεί η νέα πολιτική: το 91% (+4%) θεωρεί ότι η εξάρτηση των οικονομικών ενισχύσεων των αγροτών από την τήρηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών είναι κάτι θετικό, ενώ το 92% (+4% σε σχέση με το 2009) τάσσεται υπέρ της χορήγησης δικαιότερων και πιο στοχευμένων ενισχύσεων στους αγρότες.

Οι πολίτες της ΕΕ στην πλειονότητά τους τάσσονται υπέρ της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς καθώς και υπέρ του ποσοστού του ενωσιακού προϋπολογισμού που διατίθεται για τη στήριξη αυτή. Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ύψος των αγροτικών ενισχύσεων είναι επαρκές, ενώ το 26% θεωρεί ότι είναι «πολύ μικρό» (και το 13% «υπερβολικά υψηλό»).

Το 91% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στήριξη στις ευάλωτες αγροτικές εκμεταλλεύσεις όταν αυτές αντιμετωπίζουν αντίξοες κλιματικές, φυτοϋγειονομικές ή οικονομικές συνθήκες,  ενώ περίπου ένας στους τρεις ερωτηθέντες θεωρεί την αρχή αυτή « πολύ σημαντική » (48%).

Το 64% των Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στους αγρότες στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ενώ, κατά την προηγούμενη έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2009, μόνο το 41% των Ευρωπαίων είχαν ακούσει γενικά για την ΚΓΠ.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (61%) έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι τα εισοδήματα των αγροτών είναι χαμηλότερα από τα εισοδήματα άλλων οικονομικών κλάδων.

Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών, η έρευνα έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα των τροφίμων, όπως του γάλακτος και ορισμένων ειδών κρέατος, και ότι έχουν σημαντικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης των προϊόντων διατροφής. Στην πλειονότητά τους (53%) είναι μάλιστα διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω προκειμένου οι πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος να αναγράφονται στις ετικέτες.