Εξισωτική Αποζημίωση: Ηλεκτρονικά, η παρακολούθηση της αίτησης

Εξισωτική Αποζημίωση: Ηλεκτρονικά, η παρακολούθηση της αίτησης

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,και με γνώμονα:

  • την ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραγωγών
  • την μείωση των υποβαλλόμενων ενστάσεων μετά την 1η ανάρτηση

αποφάσισε τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικής web εφαρμογής : Αναζήτηση Πορείας Ελέγχου Παραστατικών Εξισωτικής 2013 για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με τις τυχόν εκκρεμότητες των αιτήσεων πληρωμής τους που διαπιστώνονται κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης, και οι οποίες τεκμηριώνουν τα αρχικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους στο μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013.