Εξισωτική αποζημίωση: Ενίσχυση αγροτών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Εξισωτική αποζημίωση: Ενίσχυση αγροτών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ορεινών περιοχών – τα οποία αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα – είναι:

 • το μεγάλο υψόμετρο
 • οι απότομες κλίσεις.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Μειονεκτικών περιοχών είναι:

 • το άγονο των περιοχών
 • το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων.

Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη για τα Μέτρα 211 και 212 ανέρχεται μέχρι το ποσό των 120.000.000,00 Ευρώ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και κατανέμεται ως εξής:

Για το Μέτρο 211 το ποσό ανέρχεται μέχρι 90.000.000,00 Ευρώ και για το Μέτρο 212 το ποσό ανέρχεται μέχρι 30.000.000,00 Ευρώ.

Δικαιούχοι

Στα Μέτρα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, που κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης που κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές). – Δείτε παρακάτω ποιες είναι οι περιοχές αυτές

Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα στις λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών .

 • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των Ορεινών ή των Μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 20 στρεμμάτων, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις Μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις Ορεινές αντίστοιχα.
 • Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το 150% του Εισοδήματος Αναφοράς.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
 • Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212. Οι δικαιούχοι του Μέτρου των Νέων Γεωργών για την πρώτη τριετία μετά την ένταξή τους, δεν υποχρεούνται να πληρούν την προϋπόθεση του 25% γεωργικού εισοδήματος επί του συνολικού.
 • Λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εφαρμοστικές αποφάσεις του προγράμματος.

Το ύψος ενίσχυσης, κατά περίπτωση δικαιούχου και ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης στις περιοχές παρέμβασης, εμφανίζεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Οι τιμές είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο ΠΑΑ της περιόδου 2007-2013.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις ΕΑΣ ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω των αρμοδίων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής (κατ΄ επιλογή του δικαιούχου).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Ιουνίου 2015 .

ΜΕΤΡΟ 211

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Χωρίς τίτλο

Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές