Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα καταργηθεί την 1η Απριλίου 2015, και για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση, αποφασίστηκε...

Το καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θεσπίστηκε τη δεκαετία του ’80 με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πλεονασματικής παραγωγής. Σε κάθε κράτος μέλος χορηγούνται δύο ποσοστώσεις, μία για τις παραδόσεις σε γαλακτοκομικές μονάδες (97,6% του συνόλου της ΕΕ), και μία για απευθείας πωλήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης (2,4%). Οι ποσότητες αυτές κατανέμονται μεταξύ των παραγωγών (ατομικές ποσοστώσεις) σε κάθε κράτος μέλος.

Όταν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει την εθνική του ποσόστωση, οι παραγωγοί καταβάλλουν στο οικείο κράτος μέλος συμπληρωματική εισφορά (που συνήθως ονομάζεται «υπερεισφορά») ύψους 27,83 ευρώ ανά 100 κιλά, ανάλογα με τη συμβολή τους στην υπέρβαση κατά το έτος ποσόστωσης (1 Απριλίου-31 Μαρτίου). Τα ποσά αυτά καθορίζονται μετά την ανακατανομή της μη χρησιμοποιηθείσας ποσόστωσης των άλλων παραγωγών.

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα καταργηθεί την 1η Απριλίου 2015, και για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση, αποφασίστηκε, στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ το 2008, ότι θα εφαρμόζεται σταδιακή αύξηση της ποσόστωσης (+1% κάθε χρόνο) μέχρι το έτος ποσόστωσης 2013/14.

Στα μέσα του 2014, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση για την κατάσταση της αγοράς, στην οποία θα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη δέσμη μέτρων του 2012 για το γάλα, καθώς και προτάσεις για αλλαγές, αν κριθούν αναγκαίες. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη των ενδιαφερομένων σχετικά με τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα μετά το 2015. Η έκθεση με τα συμπεράσματα της διάσκεψης αυτής θα συζητηθεί στην επιτροπή γεωργίας του ΕΚ και από τους αρμόδιους υπουργούς στο Συμβούλιο Γεωργίας πριν από τη λήξη του έτους. Η συζήτηση αυτή θα τροφοδοτήσει την εκπόνηση της έκθεσης της Επιτροπής.

Υπερβάσεις 5 κρατών μελών-Χρηματικές ποινές

Πέντε κράτη μέλη – η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία και η Κύπρος – υπερέβησαν τις ποσοστώσεις τους για παραδόσεις γάλακτος το 2012/13, και, συνεπώς, πρέπει να καταβάλουν χρηματικές ποινές («υπερεισφορά») συνολικού ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Μολονότι σημειώθηκε υπέρβαση των ποσοστώσεων σε αυτά τα κράτη μέλη, οι συνολικές παραδόσεις της ΕΕ παρέμειναν αρκετά κάτω από τη συνολική ποσόστωση (-6,0%), σε σύγκριση με -4,7% το 2011/12. Επιπλέον, οι Κάτω Χώρες υπερέβησαν την ποσόστωση άμεσων πωλήσεων κατά 1.100 τόνους (1,4%) και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο καταβολής εισφοράς ίσης με 301.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών για το έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2013, η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία και η Κύπρος έχουν υπερβεί τις εθνικές ποσοστώσεις τους κατά 163.700 τόνους συνολικά, παρά την αύξηση κατά 1% της ποσόστωσης για την περίοδο 2011/2013 που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ το 2008.

Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν υπερβεί τις ποσοστώσεις τους παραμένει περιορισμένος και η σχετική πλεονασματική παραγωγή υπολογίζεται σε 0,1% της συνολικής ποσότητας γάλακτος που έχει παραδοθεί ή έχει καλυφθεί από άμεσες πωλήσεις (0,2% το προηγούμενο έτος ποσόστωσης γάλακτος). Περίπου 22 κράτη μέλη παρέμειναν κάτω από την ποσόστωση, και από αυτά τα 13 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% κάτω από την ποσόστωση παραδόσεων.