ΓΕΩΤΕΕ: Πρόσβαση στο Κτηματολόγιο σε Γεωτεχνικούς

Αίτημα για την απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης στο Κτηματολόγιο σε Γεωτεχνικούς ζητά με επιστολή προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Επικρατείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας.

Η επιστολή:

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με την ανωτέρω σχετική απόφαση σας, δώσατε πρόσβαση σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους και μηχανικούς στις κτηματολογικές εγγραφές που περιέχονται στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Παραλείποντας όμως τους Γεωτεχνικούς κι ιδιαιτέρως τους Δασολόγους, Γεωπόνους, Γεωλόγους και Ιχθυολόγους η πρόσβαση των οποίων σε αυτά τα κτηματολογικά στοιχεία θα είναι προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και του Ελληνικού Δημοσίου για τους λόγους που θα σας εξηγήσουμε παρακάτω.

Συγκεκριμένα, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε ανάρτηση οι Δασικοί χάρτες σε πολλές περιοχές της χώρας μας και οι Δασολόγοι στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 10 παρ. ιστ) του Π.Δ. 344/2000 απασχολούνται: «Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στην χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς», ενώ στο άρθρο 11 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ. η απασχόληση δασολόγου με αμοιβή είναι υποχρεωτική σε όλα αυτά τα αντικείμενα για τη σύνταξη των σχετικών μελετών.

Κινούμενοι σε αυτά πλαίσια οι ιδιώτες δασολόγοι μέλη του ΓΕΩΤΕΕ μεταξύ άλλων απασχολούνται και με την υποβολή αντιρρήσεων συμβουλευτικά εκ μέρους των ενδιαφερόμενων πολιτών, κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών. Εφόσον δε οι Δασολόγοι εργάζονται στο δημόσιο εξετάζουν αυτές τις αντιρρήσεις και γενικότερα διαχειρίζονται τις δημόσιες δασικές εκτάσεις προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Όμως για την υποβολή της αντίρρησης κατά των προσωρινά αναρτημένων δασικών χαρτών εκ μέρους των πολιτών θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί τόσο το έννομο συμφέρον όσο και να προσδιοριστούν τα όρια του γεωτεμαχίου. Αν ο Δασολόγος σύμβουλος του ενδιαφερόμενου πολίτη δεν έχει τη σχετική πρόσβαση στο κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα, θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να ζητήσει αυτά τα στοιχεία από τα εκάστοτε κτηματολογικά γραφεία επωμιζόμενος το σχετικό κόστος και με σημαντικές καθυστερήσεις. Δεν συμβαίνει όμως αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών στις περιπτώσεις όπου ο μηχανικός ή ο δικηγόρος εκτελεί χρέη συμβούλου του κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών αφού πλέον οι μηχανικοί και οι δικηγόροι έχουν πρόσβαση στις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου. Τίθεται συνεπώς και το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων σε ένα ζήτημα όπως είναι η σύνταξη των Δασικών Χαρτών όπου οι Δασολόγοι, ως εκ των ουκ άνευ, είναι από επιστημονικής άποψης οι καθ’ ύλην γνώστες του σχετικού Δασολογικού αντικειμένου των δασικών χαρτών. Συνεπώς κατ’ αντιστοιχία θα πρέπει να δοθεί ανάλογη πρόσβαση στους Δασολόγους στις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, προς όφελος όλων των Πολιτών, του Ελληνικού Δημοσίου και του Φυσικού Περιβάλλοντος για την ορθή και τάχιστη ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών που βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Επιπρόσθετα η πρόσβαση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική και για τους Δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Για τον Γεωπονικό κλάδο και ειδικότερα για πολλούς συναδέλφους Γεωπόνους του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που είτε εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που απασχολούνται σε θέματα διαχείρισης δημόσιων εκτάσεων (εργαζόμενοι σε Διευθύνσεις Πολιτικής Γης, στο ΥΠΑΑΤ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλού), είτε έχουν αδειοδοτηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ιδιωτικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) – φορείς υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ, είναι επίσης απαραίτητη η δυνατότητα πρόσβασης τους στις σχετικές κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου. Για τους μεν Γεωπόνους του δημοσίου είναι προφανής η σχετική ανάγκη πρόσβασης, για τους δε Γεωπόνους που εργάζονται στα ΚΥΔ, η δυνατότητα πρόσβασης τους στις κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, θα τους δίνει τη δυνατότητα να πιστοποιούν και να διασταυρώνουν την ορθότητα των στοιχείων των δηλούμενων αγροτεμαχίων στο ΟΣΔΕ από τους αγρότες. Ταυτοποιώντας έτσι, με αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης, τα δηλούμενα αγροτεμάχια λαμβάνοντας γνώση για τα διαγράμματα τους, τις διαστάσεις των αγροτεμαχίων, τα όρια αυτών, τον ΚΑΕΚ τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, προστατεύοντας παράλληλα και τις καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις κ.α.. Μόνο τότε θα εξασφαλιστεί η ορθή σύνταξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χορήγηση των κοινοτικών επιδοτήσεων, αποφεύγοντας έτσι την επιβολή προστίμων κι άλλων διοικητικών μέτρων από την Ε.Ε., όπως έχει συμβεί σε πλείστες περιπτώσεις στο παρελθόν, ζημιώνοντας τόσο το Ελληνικό δημόσιο όσο και τους Έλληνες αγρότες.

Επιπρόσθετα, η πρόσβαση αυτή στις κτηματολογικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου είναι απαραίτητη και για τους Γεωπόνους εκτιμητές του ΕΛΓΑ κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων τους για την ορθή ταυτοποίηση των δηλωμένων ζημιωθέντων εκτάσεων και τη σωστή μετέπειτα καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Καθώς και κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από Γεωπόνους του δημοσίου (κατόπιν υπηρεσιακής ή δικαστικής εντολής) ή Γεωπόνους του ιδιωτικού τομέα και πάλι για την ορθή ταυτοποίηση των δηλωμένων εκτάσεων. Όπως επίσης η πρόσβαση αυτή είναι απαραίτητη για τους Γεωλόγους για την ορθή σύνταξη από αυτούς των σχετικών μελετών και πραγματογνωμοσυνών και για τους Ιχθυολόγους όσον αφορά τις μελέτες ιχθυοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω που σας αναλύσαμε, παρακαλούμε για την τροποποίηση της ανωτέρω σχετικής απόφασης σας, συμπεριλαμβάνοντας και τους Γεωτεχνικούς στα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης κι έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτής της απόφασης. Πρόκειται για μια τροποποίηση που συμβαδίσει με τους κανόνες δικαίου, διασφαλίζει τη δημόσια περιουσία και την ίση μεταχείριση μεταξύ επαγγελματικών κλάδων και πολιτών και τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού, για το κοινό όφελος. Πέραν του γεγονότος ότι με διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».