Γεωβάση παρουσίασης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER

Γεωβάση παρουσίασης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER

Γεωβάση, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα 50 εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα LEADER/CLLD που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δημιούργησε η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας.

Σκοπός της γεωβάσης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για εύρεση πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στοιχεία για την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, οι δράσεις με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στοιχεία επικοινωνίας της κάθε Ομάδας Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD και των στελεχών της, καθώς και οι φορείς που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης του κάθε προγράμματος.

Για πρόσβαση στη γεωβάση πατήστε εδώ.