Χρήμα

Η πορεία των πληρωμών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Για την πορεία των πληρωμών που αφορούν τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2021 ενημέρωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα,  έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης για τις δράσεις :

  • Μ10.01.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»,
  • Μ 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
  • Μ10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας»

η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει από τις 28.06.2022 και βρίσκεται σε εξέλιξη με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δράσεις :

  • Μ10.01.09 1ης Πρόσκλησης “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
  • Μ10.01.04 “Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα”
  • Μ10.01.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
  • Μ10.01.08 1ης Πρόσκλησης “Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)”,
  • Μ11 1ης Πρόσκλησης “Βιολογική Γεωργία” – φυτικής κατεύθυνσης,
  • Μ11 2ης Πρόσκλησης “Βιολογική Γεωργία” – ζωικής κατεύθυνσης,

Η πληρωμή του Μέτρου 13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Ιουνίου με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών.

Τέλος, από 30 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για την Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών και θα πραγματοποιείται σταδιακή πίστωση  των τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με τη ροή των φακέλων από τις Δασικές Υπηρεσίες.