Η συνδεδεμένη ενίσχυση για ζωικό κεφάλαιο χωρίς γη

Η συνδεδεμένη ενίσχυση για ζωικό κεφάλαιο χωρίς γη

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2016. Συγκεκριμένα:

Μέτρο 1: Η συνδεδεμένη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθορίστηκε στα  300 ευρώ ανά Μ.Μ.Ζ. και

Μέτρο 2: Η συνδεδεμένη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθορίστηκε στα 40 ευρώ ανά ζώο.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των παραπάνω ενισχύσεων ζωικού κεφαλαίου χωρίς γη είναι οι γεωργοί, οι οποίοι:

  • διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης.
  • δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

Ειδικοί όροι για το Μέτρο 1

Οι δικαιούχοι πρέπει να:

  • Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης εντός της ελληνικής επικράτειας.
  • Επιλέξιμα θεωρούνται τα βοοειδή που έχουν σημανθεί και καταγραφεί και βρίσκονται στην κατοχή του βοοτρόφου για διάστημα άνω των 5 μηνών με καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοχής εντός του έτους ενίσχυσης.

Ειδικοί όροι για το Μέτρο 2

Οι δικαιούχοι πρέπει να:

  • Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, εντός της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν τουλάχιστον 20 επιλέξιμα αιγοπρόβατα.
  • Επιλέξιμα θεωρούνται τα αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου που έχουν σημανθεί και  καταγραφεί και τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση για περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έως και 15/12 του έτους ενίσχυσης.