Η συνδεδεμένη ενίσχυση στις καλλιέργειες παραγωγής σπόρων σποράς

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στις καλλιέργειες παραγωγής σπόρων σποράς

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στις καλλιέργειες παραγωγής σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 70 €/στρ.

Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση των καλλιεργειών παραγωγής σπόρων σποράς για το 2015 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 4.285 εκταρίων, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την έκταση αναφοράς.

Δικαιούχοι

Δικαιούχος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων σποράς είναι ο καλλιεργητής ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων σποράς (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους σποράς των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς.
  • Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.
  • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.
  • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι υπό εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Επίσης οι καλλιεργητές για να λάβουν την ενίσχυση πρέπει να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Τέλος, θα πρέπει να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου σποράς επί διετία.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

23423

ΟΣΠΡΙΑ

34345

ΕΛΑΙΟΥΧΑ – ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

44335