Ηλεκτρονική καταγραφή γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων

Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων των δικαιούχων παραγωγών της χώρας θα δημιουργηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποτελείται από μια διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή βάσης δεδομένων, η οποία θα συνδεθεί με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

Στη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στους γεωργικούς ελκυστήρες και τα αγροτικά αυτοκίνητα και θα διασυνδέονται με τα στοιχεία της γεωργικής εκμετάλλευσης που τηρούνται στο Μ.Α.Α.Ε.

Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει εργαλείο για την αξιολόγηση του υφιστάμενου τρόπου προσδιορισμού της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου ελέγχου για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου. Η ηλεκτρονική καταγραφή των παραπάνω στοιχείων στο Μ.Α.Α.Ε. θα αποτελέσει εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου και την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την έκδοση βεβαιώσεων.

Όλα τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα από τους πολίτες και διαθέσιμα για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση από το κοινό και τους λοιπούς φορείς.