Η χρήση πιστοποιημένου πατατοσπόρου είναι υψίστης σημασίας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εγκατάστασης επικίνδυνων παθογόνων καραντίνας που μολύνουν τον αγρό για 5 – 30 χρόνια και δεν καταπολεμούνται αποτελεσματικα με φάρμακα...

Καλλιέργεια πατάτας: Πιστοποιημένος σπόρος και αμειψισπορά

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων ενηµερώνει τους παραγωγούς και τους διακινητές πατάτας για την υποχρέωση και χρήση του Φυτοϋγειονομικού Διαβατηρίου καθώς και για τη σημασία της αμειψισποράς στην καλλιέργεια πατάτας.

Όλοι οι παραγωγοί και οι διακινητές πατάτας πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο που τηρείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Επίσης, οι παραγωγοί πατάτας πρέπει να προμηθεύονται και να φυτεύουν πιστοποιημένο πατατόσπορο που φέρει Φυτουγειονομικό Διαβατήριο, εναλλακτικά στην περίπτωση που διατηρούν ποσότητα πατάτας, από την περσινή σοδιά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος, να ζητούν εγκαίρως από την αρμόδια Υπηρεσία να γίνει έλεγχος της ποσότητας και να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου.

Με απόφαση του Ε.Λ.Γ.Α. δεν θα αποζημιώνονται ζημίες, εφόσον παραγωγοί πατάτας δεν κατέχουν βεβαίωση χρήσης πιστοποιημένου (τιμολόγιο αγοράς και Φυτ/κο Διαβατήριο) ή ελεγμένου πατατοσπόρου.

Η χρήση πιστοποιημένου πατατοσπόρου είναι υψίστης σημασίας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εγκατάστασης επικίνδυνων παθογόνων καραντίνας που μολύνουν τον αγρό για 5 – 30 χρόνια και δεν καταπολεμούνται αποτελεσματικα με φάρμακα.

Το Φυτουγειονομικό Διαβατήριο ή η βεβαίωση ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας φυλάσσονται (τουλάχιστον για ένα χρόνο) από κάθε παραγωγό στο προσωπικό αρχείο του παραγωγού με τα σχέδια φύτευσης των αγροτεμαχίων (αντιστοίχιση αγροτεμαχίου ↔ παρτίδα πατατοσπόρου), τους μακροσκοπικούς ελέγχους κατά την βλαστική περίοδο, τις ποσότητες συγκομιδής ανά αγροτεμάχιο, το σχέδιο αποθήκευσης ανά παραγόμενη παρτίδα κλπ.

Η ιχνηλασιμότητα που προκύπτει από την χρήση του αριθμού του Φυτ/κου Μητρώου του πατατοκαλλιεργητή στην εμπορία της πατάτας, το αρχείο του παραγωγού και το αρχείο του διακινητή πατατοσπόρου, είναι υποχρεωτική προκειμένου να προλαμβάνονται ή να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα εκρίζωσης των παθογόνων καραντίνας.

Συνίσταται να αποφεύγεται η συνεχής καλλιέργεια πατάτας στο ίδιο χωράφι χωρίς να εφαρμόζεται πρόγραμμα αμειψισποράς, δηλαδή εναλλαγής της καλλιέργειας πατάτας με καλλιέργεια ψυχανθών (πχ φακή) και αγρωστωδών (πχ βρίζα, καλαμπόκι), προκειμένου να ελεγχθούν παράσιτα όπως οι φυτοπαθογόνοι νηματώδεις του είδους Globodera pallida. Επιπλέον η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών με ταυτόχρονη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων νηματωδοκτόνων πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένη για τον έλεγχο των παρασίτων αυτών.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων