Η κατάσταση και οι προοπτικές για το περιβάλλον της Ευρώπης 2015

Η κατάσταση και οι προοπτικές για το περιβάλλον της Ευρώπης 2015

Οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν καθαρότερο αέρα και καθαρότερα ύδατα, στέλνουν λιγότερα απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και ανακυκλώνουν περισσότερο· ενώ, παράλληλα, οι περιβαλλοντικές πολιτικές προωθούν την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Εντούτοις, η έκθεση προειδοποιεί ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρώπης για «ευημερία εντός των ορίων  πλανήτη μας» — στόχος του γενικού προγράμματος δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον — δεν μπορεί να επιτευχθεί με το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών της πολιτικής περιβάλλοντος και των σχετικών πολιτικών.

Η έκθεση «Η κατάσταση και οι προοπτικές για το περιβάλλον της Ευρώπης 2015», που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη με την ενσωμάτωση δεδομένων σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Εξετάζει επίσης τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά και τη μετέπειτα περίοδο και στέλνει σαφή προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η οποία, με τη σειρά της επηρεάζει την ανθρώπινη ευζωία και την ευημερία. Η ανάλυση κάνει έκκληση για πιο ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής — στην οποία η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε μια σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών για το 2015, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας, ευρύτερης δέσμης για την κυκλική οικονομία, μιας επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, ενός σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση των ωκεανών και μιας τροποποιημένης δέσμης μέτρων για την ποιότητα του αέρα.

Σημαντικά σημεία της έκθεσης:

Μεταξύ του έτους 2000 και του 2011, οι πράσινες βιομηχανίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50 % στην ΕΕ και αποτελούν έναν από τους λίγους τομείς που ευδοκιμούν σταθερά παρά την κρίση.
Η Ευρώπη δεν ακολουθεί σωστή πορεία όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς εξακολουθούν να εξαφανίζονται ενδιαιτήματα ζώων και φυτών. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα, ειδικότερα, συνεχίζει να απειλείται.
Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την υπεύθυνη διαχείριση των θαλασσών και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση των ωκεανών.

Οι πολιτικές για το κλίμα αποδίδουν καρπούς, καθώς οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου έχουν μειωθεί κατά 19% από το 1990, ενώ η οικονομία της ΕΕ αναπτύχθηκε κατά 45%.
Οι εκπομπές ορισμένων αέριων ρύπων όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια του αζώτου (NOx) έχουν σημειώσει σημαντική μείωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Παρά τα επιτεύγματα αυτά, ωστόσο, η κακή ποιότητα του αέρα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.