ΚΕΟΣΟΕ: Παράταση πληρωμής και δόσεις για την καταβολή του ΕΦΚ

ΚΕΟΣΟΕ: Παράταση πληρωμής και δόσεις για την καταβολή του ΕΦΚ

Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στον οίνο, εκτός των άλλων, δημιούργησε ένα σημαντικότατο πρόβλημα που σχετίζεται με αυτή καθ΄ εαυτή τη βιωσιμότητα των οινοποιείων στη χώρα μας, ιδιαίτερα όμως των συνεταιριστικών οινοποιείων.

Τα συνεταιριστικά αλλά και τα νόμιμα οινοποιεία δεν υιοθετούν πρακτικές απόκρυψης φορολογητέας ύλης και καταβάλλουν κανονικά το σύνολο του Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα διακινούμενα οινικά προϊόντα τους.

Εκτός του μεγάλου ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που δυστυχώς εξακολουθεί να δημιουργείται για τα νόμιμα οινοποιεία εξαιτίας της παραοικονομίας, που έχει σαν αποτέλεσμα την θεαματική μείωση των πωλήσεων τους, μια ακόμη οικονομική παράμετρος επενεργεί ώστε να απειλείται η βιωσιμότητα τους.

Η παράμετρος αυτή αφορά την ταμειακή ρευστότητα των συνεταιρισμών και όσων οινοποιείων καταβάλλουν κανονικά τον αναλογούντα κατά την έξοδο των τελικών προϊόντων Ε.Φ.Κ.

Ο συνδυασμός της αδυναμίας δανειοδότησης των οινοποιείων με κεφάλαια κίνησης από το τραπεζικό σύστημα, σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική του εμπορίου, το οποίο εξοφλεί, τις υποχρεώσεις του έναντι των οινοποιείων με μέσο όρο αποπληρωμής, τους 5 μήνες, είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί μια παγίδα (κενό) ρευστότητας τουλάχιστον 4 μηνών, κατά τους οποίους τα οινοποιεία οφείλουν να χρηματοδοτήσουν με δικά τους διαθέσιμα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί.

Σήμερα που η κατανάλωση οίνου έχει μειωθεί εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην χώρα μας, με πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, με αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και με την παραοικονομία να βρίσκεται σε έξαρση, ακόμη και τα οινοποιεία που ήταν βιώσιμα, έχουν περάσει στο κατώφλι των ζημιογόνων αποτελεσμάτων και είναι θέμα χρόνου να απειληθεί η βιωσιμότητα υγιών κατά τα άλλα επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας και να εγκριθεί η δυνατότητα καταβολής του αναλογούντα Ε.Φ.Κ. των εξερχομένων προϊόντων από την φορολογική αποθήκη μετά από τέσσερις μήνες, αντί της προθεσμίας των 25 ημερών από το τέλος του προηγούμενου μηνός, προθεσμία που ισχύει σήμερα.

Για τους ίδιους λόγους, για τους παραγωγούς κάτω των 1000 hl, είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής του Ε.Φ.Κ. στο κρασί με τμηματική καταβολή του, σε 5 ισόποσες δόσεις, ρύθμιση που ίσχυσε και το προηγούμενο έτους.

Στην στρατηγική στόχευση της ΚΕΟΣΟΕ, παρά τις προτάσεις βελτίωσης των παραμέτρων εφαρμογής του ΕΦΚ, παραμένει η κατάργησή του.