Κοινή Γεωργική Πολιτική: Διατήρηση άμεσων ενισχύσεων – Χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Διατήρηση άμεσων ενισχύσεων – Χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας. Κατά την 3μηνη περίοδο διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 320 000 και πλέον απαντήσεις, κυρίως από ιδιώτες.

Η διαβούλευση έδειξε ότι η πλειονότητα όσων απάντησαν επιθυμούν να διατηρηθεί μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι θα πρέπει να είναι απλούστερη, πιο ευέλικτη και να επικεντρώνεται περισσότερο στις βασικές προκλήσεις της διασφάλισης ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Σημαντικό είναι ότι η στήριξη των γεωργών θα συνεχιστεί μέσω του συστήματος άμεσων ενισχύσεων και δομή των δύο πυλώνων θα διατηρηθεί, αλλά πλέον θα καθορίζονται λεπτομερώς οι δράσεις που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε χώρα της ΕΕ θα καταρτίσει στη συνέχεια το δικό της στρατηγικό σχέδιο — που θα εγκρίνει η Επιτροπή — το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους. Προσοχή θα δοθεί όχι τόσο στη συμμόρφωση, αλλά στην παρακολούθηση της προόδου και στη διασφάλιση του ότι η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.