Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας-Μείωση του χρόνου παροχής επιδομάτων/συντάξεων

Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας-Μείωση του χρόνου παροχής επιδομάτων/συντάξεων

Μετά από συνεργασία της Διοίκησης του ΟΓΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Οργανισμός θα έχει την δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των στοιχείων, που έχουν
σχέση με την οικογενειακή κατάσταση όσων υποβάλουν αίτηση για τα οικογενειακά επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών).

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης, δήλωσε: “Η διασύνδεση του ΟΓΑ με το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου αποτελεί μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Διοίκησης για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης ποσοτικά και ποιοτικά του πολίτη. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης του ΟΓΑ στα αρχεία του Δημοτολογίου οδηγεί στη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη μείωση του χρόνου παροχής των οικογενειακών επιδομάτων και της απονομής των συντάξεων. Μέσα από τη δέσμη των πληροφοριών που αποκτά πρόσβαση ο ΟΓΑ, μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ημερομηνία διαγραφής (σε περίπτωση θανάτου), τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό των τέκνων και την εν γένει οικογενειακή κατάσταση».