Μελέτη EFSA: Καταναλωτής και αναδυόμενοι κίνδυνοι στην αλυσίδα των τροφίμων

Μελέτη EFSA: Καταναλωτής και αναδυόμενοι κίνδυνοι στην αλυσίδα των τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διεξήγαγε μελέτη για την καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών για τους αναδυόμενους κινδύνους για την τροφική αλυσίδα, καθώς και για τις προτιμήσεις τους ως προς τον τρόπο με τον οποίον θα ήθελαν να ενημερώνονται για αυτούς.

Η μελέτη έγινε σε δείγμα 6,268 καταναλωτών από 25 Κράτη Μέλη μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Από τη μελέτη έγινε σαφές ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στη συμπεριφορά των καταναλωτών μεταξύ των Κρατών Μελών, όπως επίσης και διαφορές στη συμπεριφορά απέναντι σε διαφορετικούς αναδυόμενους κινδύνους. Για παράδειγμα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται πιο συντηρητικοί ως προς τον ρόλο της επιστήμης και των τεχνολογικών καινοτομιών στην ασφάλεια των τροφίμων σε σχέση με τους καταναλωτές σε αρκετά άλλα Κράτη Μέλη.

Επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές ήταν μεταξύ αυτών όπου η αίσθηση της επικινδυνότητας για τους αναδυόμενους κινδύνους φαίνεται να αυξάνεται όταν αυτοί διαβάζουν πληροφορίες που εμπεριέχουν αβεβαιότητα ή ασάφειες.

Πέρα από τα παραπάνω, παρατηρήθηκε διαφορετική αντίληψη των καταναλωτών ως προς κινδύνους που είναι ήδη γνωστοί και κινδύνους που είναι αναδυόμενοι. Έτσι, γενικά, οι καταναλωτές εξέφρασαν μεγαλύτερη ανησυχία για γνωστούς κινδύνους παρά για αναδυόμενους κινδύνους. Μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών αναδυόμενων κινδύνων, μεγαλύτερη ανησυχία φάνηκε να προκαλούν αυτοί που σχετίζονται με νοθεία.

Η μελέτη έδειξε ότι παρόλο που οι καταναλωτές είχαν μικρή γνώση για τους αναδυόμενους κινδύνους όπου έκανε αναφορά το ερωτηματολόγιο, αυτοί είχαν έντονη επιθυμία να μάθουν περισσότερα σχετικά με αυτούς. Ως προς τον χρόνο που θα ήθελαν να λαμβάνουν ενημέρωση, οι καταναλωτές έδειξαν να προτιμούν την άμεση πληροφόρηση, παρόλο που αυτό μπορεί να σημαίνει αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Οι καταναλωτές φαίνεται, επίσης, να επιθυμούν να λαμβάνουν όχι μόνο γενικές πληροφορίες αλλά πληροφορίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να αποφασίζουν για το πως θα χειριστούν τον κίνδυνο, όπως, π.χ., πως μπορούν να τον αποφύγουν ή πως αυτός μπορεί να τους επηρεάσει. Ως προς τα κανάλια ενημέρωσης, οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν τα παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, εφημερίδες) καθώς και τους ιστότοπους των αρμόδιων εθνικών αρχών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ιστότοποι των Ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών ήταν επίσης δημοφιλή στις ηλικίες μεταξύ 18 και 34.