Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Οικονομική στήριξη για δαπάνες μετακίνησης μελισσοσμηνών

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Οικονομική στήριξη για δαπάνες μετακίνησης μελισσοσμηνών

Ενισχύεται μέσω του Μελισσοκομικού Προγράμματος και συγκεκριμένα της Δράσης 3.2 ” Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017.

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον 60 παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:

  • ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
  • φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
  • οχηματαγωγών πλοίων

υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση:

  • τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας,
  • τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

  • Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
  • Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
  • Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
  • Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν.

Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 3.2 είναι η 14η Ιουνίου 2017.