Μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα στο Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ

Μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα στο Τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή 36 Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών με τίτλο:

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

στις παρακάτω τρεις εξειδικεύσεις:

 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι χωρίς δίδακτρα.

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.

3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:

 • Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας).

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

 • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (30%)
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. (5%)
 • Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/ καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)
 • Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά (5%)
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)
 • Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως: Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος)/Ερευνητική Εμπειρία/Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (έως 15 %).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2018, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όταν και όπου απαιτείται)
 • Ανάτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρονται εκτός των άλλων: επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία κλπ.