Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βοσκοτόπων σε νέους κτηνοτρόφους

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βοσκοτόπων σε νέους κτηνοτρόφους

Στην περίπτωση που κάποιος κτηνοτρόφος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων του περιφέρειας ΠΕ1 (βοσκοτόπων) μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου και σε όσους αποδέκτες επιθυμεί.

Οι αποδέκτες της μεταβίβασης όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν εξασφαλιστεί ο ανάλογος ιδιωτικός ή κοινόχρηστος βοσκότοπος δεν μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων οπότε ούτε και η πληρωμή τους.

Παραχώρηση νομής κοινόχρηστου βοσκοτόπου

Μόνο στις περιπτώσεις ολικών μεταβιβάσεων ζωικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ενίσχυσης, σε ένα δικαιούχο είναι δυνατή και η παραχώρηση της νομής του κοινόχρηστου βοσκότοπου. Επιπλέον, είναι δυνατή η παραχώρηση της νομής του κοινόχρηστου βοσκότοπου σε περισσότερους από έναν αποδέκτη, μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. Μόνο τότε ο κοινόχρηστος βοσκότοπος μπορεί να ακολουθήσει αναλογικά την κληρονομηθείσα εκμετάλλευση σε περισσότερους από έναν κληρονόμους.

Για τις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται μερικώς ζωικό κεφάλαιο  εάν η μείωση του ζωικού κεφαλαίου για δύο συνεχή έτη υπερβαίνει το 30% τότε θα μειωθούν αναλογικά οι εκτάσεις κοινόχρηστου βοσκότοπου που παραχωρούνται προς νομή στον κτηνοτρόφο, οπότε δε θα μπορεί να ενεργοποιήσει αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων, εφόσον δεν βρει αντίστοιχη έκταση ΠΕ1.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι νέοι γεωργοί που δεν κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μπορούν να λάβουν δικαιώματα εθνικού αποθέματος το 2016 ή το 2017 όταν θα υπάρξει ικανό ποσό προς διάθεση. Σε περίπτωση όμως που λάβουν τα δικαιώματα από μεταβίβαση, τότε δεν θα πάρουν νέα δικαιώματα για την έκταση που έχει ήδη καλυφθεί από δικαιώματα.