Μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης – Κατηγορίες και διαδικασία μεταβιβάσεων

Μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης – Κατηγορίες και διαδικασία μεταβιβάσεων

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί είναι δυνατό να μισθώνονται ή να μεταβιβάζονται με πώληση ή με άλλο τύπο οριστικής μεταβίβασης, συνοδευόμενα με γη, ή χωρίς γη.

Στη περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΧΩΡΙΣ γη παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος, ενώ σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς δεν γίνεται παρακράτηση.

Κατηγορίες μεταβίβασης ή μίσθωσης δικαιωμάτων:

  • Mεταβίβαση δικαιωμάτων ΜΕ μεταβίβαση γης.
  • Mεταβίβαση δικαιωμάτων ΧΩΡΙΣ μεταβίβαση γης.
  • Μίσθωση δικαιωμάτων ΜΕ μίσθωση γης.
  • Μίσθωση δικαιωμάτων ΧΩΡΙΣ μίσθωση γης.
  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Διαδικασία – Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή

Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης  υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων (ή τον κληρονόμο) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών.

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γεωργός εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και την φυλάσσει για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ελέγχων.

Πότε επιτρέπονται οι ταυτόχρονες διαδοχικές μεταβιβάσεις

Ως «ταυτόχρονη διαδοχική μεταβίβαση» ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που αποκτώνται από μεταβίβαση εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης. Τέτοιες μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • όταν ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει οριστικά ή μισθώνει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό, ή
  • όταν λύεται μια μίσθωση δικαιωμάτων και ο κάτοχος των δικαιωμάτων προβαίνει σε άλλη μίσθωση ή οριστική μεταβίβαση αυτών.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του έτους. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016.

Προϋποθέσεις μεταβίβασης

Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει.

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη και έχουν επιστρέψει στο Εθνικό Απόθεμα.

Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται ΜΟΝΟ εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας για την οποία έχουν χορηγηθεί.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μεταβίβαση επιλέξιμης έκτασης με πώληση, δωρεά, γονική παροχή ή άλλη οριστική μεταβίβαση. Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται με γη ΠΡΕΠΕΙ να συνοδεύεται με μεταβίβαση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων εκταρίων.

Μίσθωση δικαιωμάτων με γη

Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μίσθωση επιλέξιμης έκτασης. Ο αριθμός των δικαιωμάτων πρέπει να συνοδεύεται με μίσθωση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων εκταρίων. Τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.

Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που διαρκεί η μίσθωση.

Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.