Οικονομική ενίσχυση για όσους επιλέγουν τη βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία

Οικονομική ενίσχυση για όσους επιλέγουν τη βιολογική γεωργία/κτηνοτροφία

Η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής οδηγεί σε πρόσθετες δαπάνες και συνεπώς αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Το Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων παραγωγών για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και παράλληλα μέσω της ενίσχυσης οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Με το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύονται γεωργοί και κτηνοτρόφοι, είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.

Το Μέτρο χωρίζεται στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις:

Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:

 • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία – 66 εκατ. €
 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία – 34 εκατ. €

Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:

 • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία – 183 εκατ. €
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. – 160 εκατ. €

Στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 καλύπτεται το κόστος Πιστοποίησης και των εργαστηριακών αναλύσεων ενώ για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 το κόστος Πιστοποίησης θα καλύπτεται από άλλο Μέτρο που θα προκηρυχθεί.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο γίνονται ηλεκτρονικά, και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία δράσεις. To Μέτρο είναι συμβατό και με άλλα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Νέες επιλέξιμες καλλιέργειες

Έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ, όπου μεταξύ άλλων προτάθηκε η διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μέτρο 11. Οι καλλιέργειες που προστίθενται αφορούν στη:

 • ροδιά,
 • ακτινιδιά,
 • ακρόδρυα,
 • συκιά,
 • μικρόκαρπες/δάσους,
 • αβοκάντο,
 • καπνός,
 • φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται και την έγκριση των προταθέντων αλλαγών, θα εκδοθεί νέα πρόσκληση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις νέες καλλιέργειες που θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.