Μέτρο 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες: Ανακλήσεις ή τροποποιήσεις πράξεων έως 23 Φεβρουαρίου

Μέτρο 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες: Ανακλήσεις ή τροποποιήσεις πράξεων έως 23 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, το Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανακλήσεις –τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες » έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 23η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 23:59:59.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχου επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη μπορούν να το πραγματοποιήσουν με αίτημά τους μέσω του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος.

Πότε γίνεται ανάκληση μιας πράξης

Μια ενταγμένη πράξη στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες » του ΠΑΑ 2014-2020, δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η διαπίστωση ανάγκης ανάκλησης της ένταξης πράξης μπορεί να προκύψει, εκτός των άλλων, με την υποβολή αιτήματος από το δικαιούχο, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης για κάθε Δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

Πότε γίνεται τροποποίηση μιας πράξης

Κάθε ενταγμένη στο Μέτρο 11 πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει:

  • είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου,
  • είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης.

Τα αιτήματα τροποποίησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.

Τα αιτήματα τροποποίησης αφορούν:

  • Tροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
  • Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.).
  • Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών.

Αναλυτικά:

Τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης

α) Αίτημα τροποποίησης για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.

β) Αίτημα τροποποίησης για άλλους λόγους

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε έτους. Το αίτημά του αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε Δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του στην κάθε Δράση.

Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017 – 2018), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

Στο αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, κλπ.)

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής αλλαγής των στοιχείων του. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας των διοικητικών πράξεων της ΕΑΕ.

Μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από το μεταβιβαστή ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ εδώ . Στη συνέχεια ο αποδέκτης, αφού εγγραφεί στο ΠΣ, κάνει αποδοχή της μεταβίβασης.

Ο αποδέκτης :

  • πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων. Το κριτήριο του ενεργού γεωργού θα ελέγχεται κατά τη διαδικασία πληρωμής.
  • αποδέχεται ότι αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του μεταβιβαστή που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Ο αποδέκτης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και προκειμένου να πληρωθεί την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στο Μέτρο 11 εκμετάλλευσής του μόνο μία φορά ανά έτος εφαρμογής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο αποδέκτη.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος μεταβίβασης από το δικαιούχο- μεταβιβαστή ορίζεται από την 01/04 έως και την 15/05 κάθε έτους και το αίτημα αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017 – 2018) ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δέσμευση των δικαιούχων για σύναψη σύμβασης: α) με γεωπόνο σύμβουλο και την καταχώρησή της στο ΠΣ, και β) με ΟΕ&Π