γεωργια

Μέτρο 11-Βιολογικές Καλλιέργειες: Έως 25 Μαΐου οι αιτήσεις για τροποποίηση – Η διαδικασία μεταβιβάσεων

Τροποποιήθηκε η εγκύκλιος που αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο δικαιούχος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε έτους και το αίτημά του αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε Δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του στην κάθε Δράση.

Κατ’ εξαίρεση:

Για το 2ο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτημα τροποποίησης  έως 25/05/2018.

Στο αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

Η διαδικασία μεταβιβάσεων

Ο μεταβιβαστής με αίτημά του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) δηλώνει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης.

Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφότου εγγραφεί στο ΠΣ, αποδέχεται τη μεταβίβαση, η οποία σημαίνει και την αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής.

Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει την αποδοχή για το σύνολο του αιτήματος του
μεταβιβαστή καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει το οριστικοποιημένο έντυπο.

Ο μεταβιβαστής σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται για το προηγούμενο έτος εφαρμογής για το οποίο υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος μεταβίβασης από το δικαιούχο- μεταβιβαστή ορίζεται
από την 01/04 έως και την 15/05 κάθε έτους και το αίτημα αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής.

Κατ’ εξαίρεση:

Για το δεύτερο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης  έως 25/05/2018.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δέσμευση των δικαιούχων για σύναψη σύμβασης: α) με γεωπόνο σύμβουλο και την καταχώρησή της στο ΠΣ, και β) με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης