Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών ειδικών διατάξεων

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών ειδικών διατάξεων

Ενεργοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι βιοκαλλιεργητές που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 και συγκεκριμένα στις δράσεις 11.1.1. και 11.2.1 υποχρεούνται να καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, τα οποία αφορούν:

  • παραστατικά για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.
  • παραστατικά για το κόστος πιστοποίησης ξεχωριστά για τη δράση 11.2.1, συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παραστατικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το πρώτο έτος εφαρμογής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.