Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”: Πότε ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης

Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”: Πότε ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέτρου 11: “Βιολογικές Καλλιέργειες”, οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση, υπολογίζονται και καταβάλλονται μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν με παραστατικά, σε ετήσια βάση και μέχρι το προκαθορισμένο ύψος δαπάνης.

Έτσι, οι βιοκαλλιεργητές που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 και συγκεκριμένα στις δράσεις 11.1.1. και 11.2.1 υποχρεούνται να καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, τα οποία αφορούν:

  • παραστατικά για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.
  • παραστατικά για το κόστος πιστοποίησης ξεχωριστά για τη δράση 11.2.1, συνοδευόμενα από παραστατικά εξόφλησης.

Η ανάρτηση των παραστατικών στην διαδικτυακή εφαρμογή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 19 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 26 Μαρτίου 2018.

Το σύνολο των παραστατικών για το πρώτο έτος εφαρμογής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί στο διάστημα από 31/5/2017 (έναρξη δεσμεύσεων 1ου έτους εφαρμογής) έως την ημερομηνία κατάθεσης. Το παραστατικό θα πρέπει να αναφέρει στην περιγραφή: “Για την ενταγμένη εκμετάλλευση στη Δράση 11.1.1 ή 11.2.1 του Μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-2020. 1ο Έτος Εφαρμογής 2017”.

Το σύνολο των παραστατικών (χωρίς ΦΠΑ) θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την επιλεξιμότητα της δαπάνης. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.