Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Απένταξη με υπεύθυνη δήλωση

Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»: Απένταξη με υπεύθυνη δήλωση

Στο άμεσο χρονικό διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες‘’.

Προκειμένου να μη συμπεριληφθούν  στη χορήγηση  προκαταβολής, όσοι δικαιούχοι του Μέτρου 11 επιθυμούν να αποχωρήσουν από την μία ή και τις δύο Δράσεις του Μέτρου θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα:

Στην Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο δικαιούχος θα πρέπει:

  • να δηλώνει τον  Αριθμό   Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
  • ότι αιτείται την απένταξή του από τις Δράσεις 11.1.1  ή/και  11.2.1 του εν λόγω Μέτρου, καθώς και
  • να αναλύει τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής του.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή  pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση agkagiogiakis@minagric.gr 

Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση, τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο excel.