Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία που αφορά την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων

Μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία που αφορά την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ότι η Ελλάδα, μη μεριμνώντας ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι ωοπαραγωγές όρνιθες να μην εκτρέφονται πλέον σε μη διευθετημένους κλωβούς, παρέβη τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με την την οδηγία 1999/74/ΕΚ, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων απαγορεύει την εκτροφή τους σε μη διευθετημένους κλωβούς. Επιπλέον, επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν ώστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοι να εφαρμόζουν για τις ωοπαραγωγές όρνιθες μόνο τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπονται από την οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιστήσει την προσοχή των κρατών μελών στις υποχρεώσεις τους από το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε προσκομίσει η Ελλάδα, προέκυπτε ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών και κατόχων εγκαταστάσεων με ωοπαραγωγές όρνιθες δεν θα μπορούσε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης που προβλέπει η οδηγία.

Από τα στοιχεία που η Ελλάδα παρέσχε στα πλαίσια της προδικαστικής διαδικασίας, καθώς και από πιο πρόσφατες επικαιροποιήσεις  των στοιχείων αυτών, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμα επιτύχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 1999/74/ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή παραβάσεως.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ελλάδα ανέφερε ότι, μολονότι είχε επιτευχθεί πρόοδος στη συμμόρφωση ορισμένων εκμεταλλεύσεων με τις απαιτήσεις της οδηγίας, από τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές προέκυπτε ότι 2.990.857 όρνιθες, κατανεμημένες σε 232 εκμεταλλεύσεις, εξακολουθούσαν να εκτρέφονται σε μη διευθετημένους κλωβούς.