Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης...

Εγκεκριμένες Μονάδες Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων

ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μονάδες που διενεργούν ενδιάμεσες δραστηριότητες και μονάδες αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία η) και θ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ II

Μονάδες αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων (άρθρο 24, παρ. 1, στοιχείο ι) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ

Μονάδες αποτέφρωσης / συναποτέφρωσης / καύσης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία β), γ)και δ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες αποτέφρωσης
2. Μονάδες συναποτέφρωσης
3. Μονάδες καύσης

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ ΙV

Μονάδες μεταποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο α) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 1
2. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 2
3. Μονάδες μεταποίησης κατηγορίας 3

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ V

Ελαιοχημικές μονάδες (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

ΤΟΜΕΑΣ VI

Μονάδες βιοαερίου (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ VΙΙ

Μονάδες λιπασματοποίησης (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ζ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ VIII

Μονάδες παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο ε) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ IX

Μονάδες χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός τροφικής αλυσίδας (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Αίμα, προϊόντα αίματος, ιατρικά βοηθήματα
2. Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών
3. Δορές, δέρματα και τα προϊόντα τους, βυρσοδεψεία
4. Κυνηγετικά τρόπαια, τρόπαια για ταρίχευση και άλλα παρασκευάσματα
5. Μαλλί, τρίχες, τρίχες χοίρων, φτερά, μέρη φτερών και πούπουλα
6. Υποπροϊόντα μελισσοκομίας
7. Οστά, προϊόντα με βάση τα οστά, κέρατα, προϊόντα με βάση τα κέρατα, χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές
8. Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα, παράγωγα προϊόντα γάλακτος, πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα
9. Άλλα

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ X

Καταχωρημένοι χρήστες ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για ειδικούς σκοπούς όπως αναφέρονται στα άρθρα 17 παρ. 1, 18 παρ. 1 και 2 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)
1. Χρήση για διαγνωστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
2. Χρήση σε ζώα ζωολογικών κήπων/ τσίρκων
3. Χρήση σε νεκροφάγα πτηνά
4. Χρήση σε άλλα άγρια ζώα
5. Άλλες ειδικές χρήσεις σίτισης
6. Άλλες χρήσεις

Πατήστε εδώ

ΤΟΜΕΑΣ XΙ Κέντρα συλλογής (άρθρο 23 του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)Πατήστε εδώ
ΤΟΜΕΑΣ XΙΙ

Μονάδες παρασκευής οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο στ) του Καν. (ΕΚ) 1069/2009)

Πατήστε εδώ

Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας