Μόνο για αρδευόμενες εκτάσεις η Δράση 10.01.04

Μόνο για αρδευόμενες εκτάσεις η Δράση 10.01.04

Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη του δικαιούχου στη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

Ο παραγωγός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που δηλώνει στο ΟΣΔΕ για τα αγροτεμάχια που επιθυμεί να εντάξει. Η τήρηση ή μη του συγκεκριμένου κριτηρίου όπως και όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα ελέγχεται μέσω των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικά κατά το προενταξιακό στάδιο, προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΑΟΚ σε περιπτώσεις καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίζουν στους ελεγκτές:

  • τη βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης (ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, δήμο) εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από συλλογικό δίκτυο ή
  • την άδεια χρήσης ύδατος (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον πρόκειται για αγροτεμάχιο αρδευόμενο από σημείο υδροληψίας είτε από υπόγειο (γεώτρηση, πηγάδι, φρέαρ, πηγή) είτε από επιφανειακό υδατικό σύστημα.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο γίνεται ανάκτηση του συνόλου των καταβληθέντων χρημάτων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους και απένταξη του δικαιούχου από τη δράση.

Η αίτηση ένταξης αγροτεμαχίου ως αρδευόμενο, το οποίο διαπιστώνεται επιτοπίως ότι δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας αποκλείει τον δικαιούχο και από άλλες δράσεις του Μέτρου 10 καθώς και από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης σε άλλες Προσκλήσεις του Μέτρου 10 για δύο έτη.