Νέα διαδικασία για την εγγραφή φορέων και των διαχειριστών τους στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα διαδικασία για την εγγραφή φορέων και των διαχειριστών τους στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα διαδικασία για την εγγραφή των φορέων και των διαχειριστών τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο νέο σύστημα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις:

Φάση 1 – Εγγραφή φορέα

Ο νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα μεταβαίνει στη συγκεκριμένη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα εγγραφής φορέα»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτημα εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής» Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο εκπρόσωπος του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του φορέα για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο εκπρόσωπος του φορέα αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω email προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του φορέα μέσω email καθώς και για το μοναδικό κωδικό φορέα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φάση 2 – Εγγραφή διαχειριστή

Ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα που ήδη έχει κάνει την εγγραφή και έχει ενεργοποιηθεί που επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαχειριστής Χρηστών του Φορέα μεταβαίνει στη σελίδα  του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα στο ΣΔΧ»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτηση Εγγραφής στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής»

Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο Διαχειριστής Χρηστών του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του διαχειριστή για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο διαχειριστής χρηστών ενημερώνεται για την ενεργοποίησή του μέσω email.