Νέα οριοθέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα

Νέα οριοθέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα

Νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περισμούς θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου που εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 με τίτλο “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ”. Η νέα οριοθέτηση ενδέχεται να επηρεάσει κάποιες από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε αγρότες με γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις εν λόγω περιοχές.

Το έργο προβλέπει:

α) Οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς με βάση εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.
β) Συντονισμός ακριβείας (finetuning) της οριοθέτησης με χρήση δεικτών όπως, ενδεικτικά, τυπική απόδοση ανά Τοπική / Δημοτική Κοινότητα, επενδύσεις άρδευσης, αποδόσεις καλλιεργειών, πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου κ.ά. ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές στις οποίες οι φυσικοί περιορισμοί έχουν ξεπεραστεί.
γ) Οριοθέτηση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε αυτές να μην επικαλύπτονται με περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με την απόφαση το έργο θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2018.