Νέες ημερομηνίες λήξης για ληγμένα γεωργικά φάρμακα;

Νέες ημερομηνίες λήξης για ληγμένα γεωργικά φάρμακα;

Στο Σχέδιο Νόμου για τα Βοσκοτόπια (κατατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής για εξέταση) περιλαμβάνονται και ορισμένες τροπολογίες του Νόμου 4036/2012 για τα Γεωργικά Φάρμακα, με πιο ενδιαφέρουσα εκείνη που αναφέρεται στα ληγμένα γεωργικά φάρμακα, των οποίων τόσο η χρήση όσο και η κατοχή ή διάθεση συνεπάγεται κυρώσεις και σοβαρά έξοδα καταστροφής (με αποστολή σε ειδικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού) για τους παραβάτες.

Με την τροπολογία, εφόσον τελικά ψηφισθεί, επιτρέπεται ο επανέλεγχος της σταθερότητας των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων και η αναγραφή επί της συσκευασίας ή της ετικέτας τους, με ευθύνη του κατόχου της άδειας διάθεσης στην αγορά, νέας ημερομηνίας λήξης για κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται κατά τον ίδιο τρόπο που είχε αναγραφεί η αρχική ενώ λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρούνται ταυτόχρονα και οι αρχικές ενδείξεις.

Παράλληλα, αν ψηφισθεί η τροπολογία, οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις χρήσης ή διάθεσης ληγμένων γεωργικών φαρμάκων θα επιβάλλονται εφόσον τα ληγμένα εμφανίζουν μη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους σε σχέση με τα οριζόμενα στο φάκελο που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης στην αγορά. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε περίπτωση ληγμένων αλλά όχι αλλοιωμένων σκευασμάτων, να υποβάλλει κάποιος ένσταση και να προσκομίσει στοιχεία αναλύσεων που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν μη επιτρεπτές αποκλίσεις από την εγγυημένη σύνθεση.

Μια άλλη σημαντική τροπολογία αφορά τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σε περιπτώσεις γενικά παραβάσεων της νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα. Με βάση την τροπολογία, οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης και για την εξέταση της ένστασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή παραβόλου ίσου με το 10% του προστίμου. Η αξία του παραβόλου επιστρέφεται σε περίπτωση μερικής ή ολικής ευδοκίμησης της ένστασης.

Πηγή: ZOUGLA

Σχετικά άρθρα: