Νέοι αγρότες και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. – Τι έχει αλλάξει.

Νέοι αγρότες και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. – Τι έχει αλλάξει.

Επιμέλεια: Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Μέχρι πρόσφατα οι νέοι αγρότες δεν μπορούσαν να υποβάλουν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησης της δραστηριότητας αίτηση εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ επειδή:

 • δεν έχουν ακόμη αποκτήσει αγροτικά εισοδήματα, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν σε εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους που προηγείται της αίτησης,

ή

 • έχουν αποκτήσει εισοδήματα από αγροτικές εργασίες, τα οποία όμως δεν πρόλαβαν να δηλώσουν γιατί δεν κατατέθηκε ακόμη η φορολογική δήλωση για το αντίστοιχο οικονομικό έτος

ή

 • έχουν υποβάλει κατά τα έτη που προηγούνται της αίτησης, φορολογική δήλωση αλλά για εισοδήματα προερχόμενα από μη αγροτική απασχόληση.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τα ποσά των εισφορών για το 2015

Τι άλλαξε

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ασφάλιση στον αρμόδιο Ανταποκριτή, αρκεί ο νέος αγρότης να διαθέτει μερικά από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 • αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος, αν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση τα προηγούμενα έτη, για εισοδήματα διαφορετικά των αγροτικών και
 • δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αντίστοιχη απασχόληση του νέου αγρότη, όπως:
  – επιδοτήσεις που τυχόν έχει λάβει
  – δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου από ελαιοτριβείο
  – παραστατικά παραγωγής/διακίνησης/πώλησης προϊόντων (τιμολόγια, δελτία αποστολής για αγορά-πώληση)
  – αντίγραφο του εντύπου Ε9 από το οποίο να προκύπτει η έκταση και το είδος της αγροτικής περιουσίας.
  – αντίγραφο Μισθωτηρίου, σε περίπτωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων,κατάλληλα θεωρημένου από την ΔΟΥ
  – αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ
  -αντίγραφο της οριστικής και πρωτοκολλημένης αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταστεί δικαιούχος επιδότησης
  – εγγραφή στο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιροειδών κ.λπ.
  – ατομική άδεια αλιείας
  – επαγγελματική άδεια αλιευτικού σκάφους
  – αντίγραφο του ημερολογίου του σκάφους
  – φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των κυψελών, η διενέργεια επιτόπιου έλεγχου και η έγκριση έκδοσης μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

Οι νέοι επαγγελματίες που δεν έχουν επίσης υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος έναρξης του επαγγέλματος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν άμεσα την αίτηση εγγραφής στα Μητρώα εφόσον διαθέτουν:

 • αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κατάλληλα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, εφόσον προκύπτει εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (εκροές) ή
 • αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών.

45

Στοιχεία επικοινωνίας με Ο.Γ.Α.

234

Διαβάστε επίσης:

Ποια πρόσωπα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ

Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων