Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη βιολογική γεωργία από το 2020

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη βιολογική γεωργία από το 2020

ΒΙΝΤΕΟ

Σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων κατέληξαν, η μαλτέζικη Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συμφωνηθείσα ρύθμιση καθιερώνει πιο σύγχρονους και ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους φορείς εκμετάλλευσης, στην πρόληψη της απάτης και των αθέμιτων πρακτικών και στη τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία συνάπτεται μετά από τρία χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία και κάθε χρόνο μετατρέπονται 500.000 εκτάρια γης σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής.

Οι νέοι κανόνες:

  • θα διευκολύνουν τη ζωή των βιοκαλλιεργητών με την ενίσχυση της νομικής σαφήνειας και θα καταστήσουν δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση και απλούστευση των κανόνων παραγωγής.
  • θα τονώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου. Τα προληπτικά μέτρα και μέτρα προφύλαξης έγιναν σαφέστερα και πιο αυστηρά.
  • θα καταστήσουν περισσότερο ισότιμο τον ανταγωνισμό μεταξύ των προϊόντων της ΕΕ και των εισαγωγών. Το «σύστημα συμμόρφωσης» θα αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ενωσιακούς κανόνες παραγωγής και ελέγχου όταν αποφασίζουν κατά πόσον ένα προϊόν που θα εξαχθεί στην αγορά της ΕΕ είναι βιολογικό ή όχι. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ να επωφεληθούν των νέων ευκαιριών που παρέχει η αγορά εκτός της Ευρώπης.
  • θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κερί από μέλισσες, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων), καθώς και των πρόσθετων κανόνων παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τους λαγούς και τα πουλερικά).
  • θα στηρίξουν τους μικροκαλλιεργητές, καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερη για τους μικροκαλλιεργητές τη στροφή προς τη βιολογική γεωργία, μειώνοντας τις δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και τη σχετική διοικητική επιβάρυνση.
  • θα παράσχουν μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τα φυτοφάρμακα.

Οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2020.