Νέοι κανόνες για τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Νέοι κανόνες για τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Νέους κανόνες για την παρασκευή, τη σύνθεση, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών, ορίζει ο κανονισμός που πρόκειται να εκδώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα εφαρμοστεί 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ, που είναι 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Το σχέδιο πρότασης κανονισμού επικαιροποιεί την ισχύουσα νομοθεσία για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και καταργεί την οδηγία 90/167/ΕΟΚ με την οποία καθορίζονται οι όροι παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στο εσωτερικό της Ε.Ε.. Η οδηγία αυτή είχε εκδοθεί πριν από τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς(1992)και έκτοτε δεν προσαρμόστηκε ποτέ όσον αφορά την ουσία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η μεταφορά του νομικού αυτού μέσου στο εθνικό δίκαιο παρείχε μια σχετική ελευθερία στα κράτη μέλη όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των νομικών διατάξεων, αλλά η ευελιξία αυτή προκάλεσε ορισμένα προβλήματα.

Επιπλέον, η ισχύουσα νομοθεσία διαιωνίζει τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τους επαγγελματίες στην ενιαία αγορά. Υπάρχει ανάγκη, επισημαίνει, να εναρμονιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, να μειωθούν οι χρηματοοικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις και να υποστηριχθεί η καινοτομία.

Που θα εφαρμοστεί

Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί :

  • στην παρασκευή, αποθήκευση και μεταφορά των φαρμακούχων ζωοτροφών και των ενδιάμεσων προϊόντων·
  • στη διάθεση στην αγορά, περιλαμβανομένων των εισαγωγών, και τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών και των ενδιάμεσων προϊόντων·
  • στην εξαγωγή των φαρμακούχων ζωοτροφών και των ενδιάμεσων προϊόντων σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, ορισμένα άρθρα του δεν εφαρμόζονται στις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα ενδιάμεσα προϊόντα των οποίων η ετικέτα υποδεικνύει ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Που χρησιμοποιούνται οι φαρμακούχες ζωοτροφές

Γενικά, οι φαρμακούχες ζωοτροφές χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νοσημάτων σε μεγάλες ομάδες ζώων, ιδίως στους χοίρους και τα πουλερικά. Υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ του επιπέδου των προτύπων παρασκευής και της ποιότητας της αγωγής με φαρμακούχες ζωοτροφές. Τα υψηλά πρότυπα σημαίνουν σωστή ομοιογενή κατανομή του φαρμάκου στη ζωοτροφή, καλή συμβατότητα του φαρμάκου με τη ζωοτροφή και κατά συνέπεια σωστή δόση και αποτελεσματική θεραπεία του ζώου, καθώς και περιορισμένη μεταφορά του φαρμάκου σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές.

Στην Ε.Ε. υπάρχουν 13,7 εκατομμύρια κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η αξία της κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ε.Ε ανέρχεται σε 157 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξία των υδατοκαλλιεργειών στην Ε.Ε., στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή καρκινοειδών, μαλακίων και ιχθύων υπολογίζεται σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα ζώα συντροφιάς αντιπροσωπεύουν το δεύτερο πιο διαδεδομένο είδος ζώων που διατηρείται στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 64 εκατομμύρια γάτες, 60 εκατομμύρια σκύλοι, 40 εκατομμύρια πτηνά συντροφιάς, 25 εκατομμύρια μικρά θηλαστικά και πολλά εκατομμύρια διακοσμητικά ψάρια. Όλα αυτά τα εκτρεφόμενα ζώα, είδη υδατοκαλλιέργειας και ζώα συντροφιάς, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, είναι πιθανό να χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή.

Οι επιπτώσεις του υπό έκδοση κανονισμού

Από την εκτίμηση των επιπτώσεων συνάγεται το συμπέρασμα, ότι ένας κανονισμός της Ε.Ε. με λεπτομερείς κανόνες θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο και θα αποτελέσει το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων στην Ε.Ε.. Θα πρέπει να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στη σχέση κόστους αποδοτικότητας και την οικονομική ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα των φαρμακούχων ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις καινοτόμους εφαρμογές των κτηνιατρικών φαρμάκων. Η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων μπορεί να αναμένεται ότι θα βελτιωθεί τόσο στα κράτη μέλη στα οποία αυτή τη στιγμή ισχύουν χαλαρές προδιαγραφές για τις φαρμακούχες ζωοτροφές όσο και σε εκείνα στα οποία οι προδιαγραφές είναι αυστηρές. Τα ασφαλή επίπεδα ανοχής για την αναπόφευκτη μεταφορά των κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές θα οδηγήσουν σε πραγματικό και σταθερό επίπεδο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και τις αρχές ελέγχου.

Μαρίνα Κουρμπέλα, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ