Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Παρακάτω θα βρείτε την νομοθεσία που αφορά τον τομέα του μελιού.

Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για το μέλι

Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Παρακάτω θα βρείτε την νομοθεσία που αφορά τον τομέα του μελιού.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

  • Καν. Ε.Κ. 1234/2007  για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών & ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα .

  • Καν. Ε.Κ. 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. 797/2004 σχετικά με ενέργειες στον τομέα της Μελισσοκομίας.

Νομοθεσία

Λοιπή Νομοθεσία

Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής