Η οδηγία της Ε.Ε. για τους νέους κανόνες στους ΓΤΟ

Η οδηγία της Ε.Ε. για τους νέους κανόνες στους ΓΤΟ

Το Συμβούλιο ενέκρινε και τυπικά τους νέους κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο έδαφός τους. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Αίτηση εξαίρεσης με δύο τρόπους

Η νέα οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη φαινομενικά μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε δύο διακριτές χρονικές στιγμές:

  • κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης όταν τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής
  • μετά την έγκριση ενός ΓΤΟ οπότε τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την καλλιέργεια του οργανισμού για λόγους σχετικούς με περιβαλλοντικούς ή γεωργικούς στόχους πολιτικής, ή άλλους επιτακτικούς λόγους που αφορούν ζητήματα χωροταξίας, χρήσης γης, κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου, συνύπαρξης και δημόσιας πολιτικής

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν την απόφασή τους και να ζητήσουν να επανενταχθεί το έδαφός τους, ή μέρη αυτού, στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ενός ΓΤΟ.

Σύμφωνα με τους παλαιότερους κανόνες, τα κράτη μέλη μπορούσαν προσωρινά να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη χρήση ΓΤΟ στο έδαφός τους μόνο εφόσον προσκόμιζαν νέα αποδεικτικά στοιχεία με βάση τα οποία ο εν λόγω οργανισμός συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το “προσωρινά” πάντως ήταν μόνο τυπικό, γιατί στην πράξη, η απαγόρευση ήταν σε μόνιμη βάση. Γι’ αυτό άλλωστε στη χώρα μας, και όχι μόνο, δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ η εγκεκριμένη καλλιέργεια καλαμποκιού ΜΟΝ 810.

Πώς θα αποφεύγεται η διασυνοριακή μόλυνση 

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ότι τα κράτη μέλη στα οποία καλλιεργούνται ΓΤΟ πρέπει να μεριμνούν για την αποτροπή της διασυνοριακής μόλυνσης σε γειτονικά κράτη μέλη στα οποία απαγορεύονται οι εν λόγω ΓΤΟ. Τούτο δεν ισχύει όταν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες καθιστούν τα μέτρα αυτά περιττά.

Η νέα απόφαση της Ε.Ε. για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θα φέρει μεγάλες αλλαγές στον τομέα της γεωργίας. Το ερώτημα είναι εαν οι αλλαγές αυτές θα έχουν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Πάντως θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνυθούν εις βάθος οι λόγοι που οδήγησαν την Ε.Ε σε αυτήν την απόφαση.

Επιμέλεια: Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Διαβάστε επίσης:

Απαγόρευση, μη απαγόρευση, απάγορευση, μη απαγόρευση… Οι Γ.Τ.Ο. στην Ευρώπη