Οδηγίες για την αναθεώρηση των προσωρινών δικαιωμάτων – Οι αρμόδιες υπηρεσίες

Οδηγίες για την αναθεώρηση των προσωρινών δικαιωμάτων – Οι αρμόδιες υπηρεσίες

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο άρθρο οι δικαιούχοι προσωρινών δικαιωμάτων μπορούν να προβούν στην υποβολή αιτήματος αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων τους  έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Μάθετε σε ποια υπηρεσία πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων σας.

ΑΙΤΗΜΑ: Αλλαγή περιφέρειας κατανομής δικαιωμάτων όπου ανήκει το αγροτεμάχιο σε περίπτωση ασυμφωνίας (π.χ. Ελαιοτεμάχιο το οποίο στο τίτλο προσωρινών δικαιωμάτων υπολογίζεται ως αρόσιμη έκταση)

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Φορέας Καταχώρησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015

ή

  • Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί online το 2015

ΑΙΤΗΜΑ: Αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

  • Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΙΤΗΜΑ: Χαρακτηρισμός ως μη «ενεργός γεωργός»

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

  • Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ – Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Ενισχύσεων και Καθεστώτων

ΑΙΤΗΜΑ: Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

  • Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ –   Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

  • Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε ή/και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο καθεστώς Bασικής Eνίσχυσης.
  • Γεωργοί,  οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη χορήγηση ή μη δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία τους.