Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων αλιείας και εμπορίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων αλιείας και εμπορίας

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε την αριθ. 728/135191/24-10-2014 εγκύκλιο, που αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ERS), δηλαδή την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων αλιείας και εμπορίας από τους κυβερνήτες σκαφών και πρώτους αγοραστές αντίστοιχα.
Ενδεικτικά, στην εν λόγω εγκύκλιο περιέχονται τα παρακάτω:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία, θα επιτευχθεί σε δύο τουλάχιστον φάσεις:

Η πρώτη φάση που είναι μεταβατική περίοδος, είναι η περίοδος προσαρμογής, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μήνες και θα ξεκινήσει την 1 η Νοεμβρίου 2014.

Η επόμενη φάση προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα υπάρξει νεότερη επιβεβαίωση έναρξή της από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της πρώτης φάσης, τον βαθμό ανταπόκρισης της εφαρμογής, τα τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν κλπ.

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές,διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για την εφαρμογή της 1ης Φάσης καλούνται:

1. Οι κυβερνήτες των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών να υποβάλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα των Ημερολογίων Αλιείας και των Δηλώσεων Εκφόρτωσης.

2. Οι αγοραστές σε πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικά σκάφη, να υποβάλουν με ηλεκτρονικά μέσα τα δεδομένα των Δηλώσεων Ανάληψης και των Δηλώσεων Πώλησης.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη μεταβατική φάση δίνεται το δικαίωμα στον κυβερνήτη ή/και πλοιοκτήτη, να επιλέξει τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε αντικατάσταση των εντύπων.

Για χρήση των εφαρμογών απαιτείται η τοποθέτηση και λειτουργία συσκευής ERS στο αλιευτικό σκάφος.

Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές θα πρέπει οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών να έχουν λάβει Αναγνωριστικό Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) από τις υπηρεσίες αλιείας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και στη συνέχεια να χορηγήσουν οι ίδιοι κωδικό στον κυβερνήτη του σκάφους στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον πλοιοκτήτη.

Σημειώνουμε ότι για να μπορέσει να πάρει κωδικό ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι καταχωρισμένος στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο από τις λιμενικές αρχές.

Κατηγορίες Σκαφών

Στην πρώτη φάση στόχος είναι να προετοιμαστούν οι κατηγορίες εκείνες των σκαφών που είναι εν δυνάμει υπόχρεα συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών Ημερολογίων Αλιείας / Δηλώσεων Εκφόρτωσης, κατά την επόμενη φάση της πλήρους λειτουργίας.

-Τα αλιευτικά σκάφη 12 μέτρων και άνω.

-Τα αλιευτικά σκάφη με Άδεια Αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων και Άδεια Αλίευσης Μεγάλων Πελαγικών, ανεξαρτήτως μήκους.

Διευκρινίζεται ότι λόγω των απαγορεύσεων που ισχύουν στη διενέργεια της αλιείας των μεγάλων πελαγικών ειδών, ουσιαστικά στο χρόνο που θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση, η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικών Ημερολογίων Αλιείας / ΔηλώσεωνΕκφόρτωσης αναμένεται από τα σκάφη που θα αλιεύσουν: (α) μακρύπτερο τόνο, (β) ξιφία το Δεκέμβρη στα διεθνή ύδατα.

Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών ημερολογίων / δηλώσεων εκφόρτωσης παρέχεται και σε κάθε άλλη κατηγορία πλην των ανωτέρω που επιθυμούν τη χρήση αυτών.

Χρόνος – προθεσμία υποβολής

Το Ημερολόγιο Αλιείας τηρείται ηλεκτρονικά στο σκάφος και υποβάλλεται πριν τον κατάπλου, ή πριν τις 12 τη νύχτα («τέλος ημέρας») για τα πολυήμερα ταξίδια.

Ημερολόγιο Αλιείας συμπληρώνεται για κάθε ημέρα στη θάλασσα, ακόμη και αν δεν υπάρχει παραγωγή (μόνο πλεύση ή δραστηριότητα χωρίς παραγωγή).

Για τις περιπτώσεις που η αλιευτική δραστηριότητα ξεκινά σε μία ημερολογιακή ημέρα και ολοκληρώνεται την επόμενη, δεδομένου ότι δεν καταχωρίζεται ο ενδιάμεσος κατάπλους και απόπλους, συμπληρώνεται Ημερολόγιο Αλιείας και για τις δύο ημέρες, όπως στα πολυήμερα ταξίδια.

Η Δήλωση Εκφόρτωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους.

Για τον ερυθρό τόνο (BFT) απαιτείται Προαναγγελία Εκφόρτωσης.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή του Ημερολογίου Αλιείας και της Δήλωσης Εκφόρτωσης, από την εγκατεστημένη εφαρμογή client, πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών είτε είναι εφικτή, είτε όχι η σύνδεση τη δεδομένη στιγμή. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αποστέλλονται όταν αποκατασταθεί η σύνδεση. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι εφικτή όταν γίνεται χρήση της portal εφαρμογής.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην 1η φάση δίνεται το δικαίωμα στους πρώτους αγοραστές, δηλαδή στους αγοραστές σε πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικά σκάφη, να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών της Δήλωσης Ανάληψης και Δήλωσης Πώλησης, σε αντικατάσταση των εντύπων.

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι εφαρμογές portal και απαιτούν για τη χρήση τους σύνδεση στο internet.

Στους πρώτους αγοραστές δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες μαζικής εστίασης (ταβέρνες κλπ) και οι τελικοί καταναλωτές.

Για την πρόσβαση των πρώτων αγοραστών, στις εφαρμογές συμπλήρωσης και υποβολής Δηλώσεων Ανάληψης και Δηλώσεων Πώλησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή τους στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών και η χορήγηση αναγνωριστικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για κάθε αγοραστή, μέσω της διαθέσιμης στο ΟΣΠΑ εφαρμογής εδώ:

Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή στο Κατάλογο, γίνεται επαλήθευση με τα στοιχεία που συνδέονται με το ΑΦΜ της εμπορικής επιχείρησης και ειδικότερα: (1) αφορά σε επιχείρηση, (2) είναι ενεργό (δεν έχει διακοπή παύση), (3) συνδέεται με ΚΑΔ που έχουν προεπιλεχθεί ως συναφείς με την αλιευτική εμπορική δραστηριότητα.

Εκτός των ανωτέρω επαληθεύσεων που διενεργούνται αυτόματα, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων πρώτων αγοραστών (Επωνυμία, Στοιχεία επικοινωνίας), θα αναρτώνται στον Κατάλογο Πρώτων Αγοραστών που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ.

Τα πρωτογενή στοιχεία των δηλώσεων ανάληψης και πώλησης, είτε θα επιλέγονται από τη λίστα που έχει χρεωθεί στον πρώτο αγοραστή από τον παραγωγό που κάνει χρήση ηλεκτρονικού Ημερολογίου Αλιείας και Δήλωσης Εκφόρτωσης, είτε με καταχώρηση αυτών από τον έμπορο στην περίπτωση που προέρχονται από μη υπόχρεο σκάφος ή από υπόχρεο σκάφος που όμως δεν τα έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

Στη Δήλωση Ανάληψης καταχωρούνται τα στοιχεία που δηλώνουν την παραλαβή και αποδοχή των αλιευμάτων του παραγωγού από τον πρώτο αγοραστή (δελτίο αποστολή κλπ).

Στη Δήλωση Πώλησης καταχωρούνται τα στοιχεία της πώλησης (τιμολόγιο), με δυνατότητα οριστικοποίησης του βάρους των αλιευμάτων από τον πρώτο αγοραστή.

Χρόνος – Προθεσμία Υποβολής

Για όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων άνω των 200.000 ευρώ, καταχωρίζονται τα στοιχεία εντός 24 ωρών από την ανάληψη για τη δήλωση ανάληψης και από την πώληση για τη δήλωση πώλησης. Για όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων κάτω των 200.000, καταχωρίζονται τα στοιχεία εντός 48 ωρών από την ανάληψη για τη Δήλωση Ανάληψης και από την πώληση για τη Δήλωση Πώλησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Το έντυπο ημερολόγιο Δήλωση Εκφόρτωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία και αφορά στα σκάφη:

1. Από 10 έως 12 μέτρα, τα οποία δεν είναι υπόχρεα της ηλεκτρονικής υποβολή.

2. Υπόχρεα της ηλεκτρονικής υποβολής, αλλά στην πρώτη φάση της παραγωγικής λειτουργίας, δεν κάνουν χρήση αυτής.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του Ημερολογίου Αλιείας γίνεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή επί του σκάφους και μέχρι τον κατάπλου. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν στο Ημερολόγιο Αλιείας θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν τον κατάπλου, ή πριν τις 12 τη νύχτα.

Ημερολόγιο Αλιείας συμπληρώνεται ακόμη και αν δεν υπάρχει παραγωγή. Ενώ η συμπλήρωση της Δήλωσης Εκφόρτωσης, καθώς και η υποβολή τόσο του Ημερολογίου Αλιείας όσο και της Δήλωσης Εκφόρτωσης μπορεί να γίνει 48 ώρες μετά την εκφόρτωση στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές με την έντυπη διαδικασία.

Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, λαμβάνουν αντίγραφο επίσης και καταχωρούν την πληροφορία στο ΟΣΠΑ, με τον κωδικό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή portal των Ημερολογίων Αλιείας και Δηλώσεων Εκφόρτωσης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΑ.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Στην περίπτωση που επιλεχθεί η συμπλήρωση και υποβολή έντυπου Ημερολογίου Αλιείας και Δηλώσεων Εκφόρτωσης, Δήλωσης Ανάληψης και Δήλωσης Πώλησης, ισχύει η μέχρι σήμερα διαδικασία.

Οι χρήστες, που θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των Ημερολογίων Αλιείας, Δηλώσεων Εκφόρτωσης, Δηλώσεων Ανάληψης και Δηλώσεων Πώλησης, απαλλάσσονται από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων υφιστάμενων εντύπων και της υποβολής τους στις αρμόδιες αρχές.

Στόχος της φάσης αυτής είναι η εξοικείωση και η ομαλή μετάβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, χωρίς όμως να γίνει καταχρηστική χρήση της περιόδου αυτής. Ως εκ τούτου η υποχρέωση να έχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία συσκευή ERS για να αποπλεύσει από το λιμάνι δεν ελέγχεται στη φάση αυτή.

Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχονται οι περιπτώσεις μη συμπλήρωσης και μη υποβολής ούτε έντυπου ούτε ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας, δήλωσης εκφόρτωσης, για τις ημέρες που πραγματοποιήθηκε αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και δήλωσης ανάληψης, δήλωσης πώλησης για την πρώτη πώληση αλιευμάτων, προκειμένου να μη γίνει καταχρηστική χρήση της περιόδου αυτής και να αποφευχθεί η συστηματική μη υποβολή στοιχείων ημερολογίου.

Σε επιθεωρήσεις ελέγχου επί αλιευτικών σκαφών από τα αρμόδια όργανα του Λιμενικού Σώματος και εφόσον ο κυβερνήτης έχει δηλώσει την επιλογή του για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή ημερολογίων αλιείας και δηλώσεων εκφόρτωσης, ο ελεγκτής για την επιβεβαίωση της έγκαιρης και ορθής συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικού ημερολογίου και δήλωσης εκφόρτωσης, θα ζητά από τον υπόχρεο κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους να επιδεικνύει τη συσκευή ERS και τα καταχωρημένα ηλεκτρονικά μηνύματα.

Ειδικότερα για την επιθεώρηση εν πλω, η καταγραφή των μηνυμάτων παρέχεται μέσω της επιλογής «Ιστορικό Ημερολογίων», ενώ έχει προβλεφθεί διαδικασία επαλήθευσης του ακριβούς χρόνου αποστολής των μηνυμάτων, μέσω του κεντρικού server του ΟΣΠΑ.

Παράλληλα, ο ελεγκτής θα ζητά από τον κυβερνήτη να υποβάλει επί τόπου ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας με τα δεδομένα της αλιευτικής δραστηριότητας που υφίστανται τη χρονική στιγμή της επιθεώρησης και με τον χαρακτηρισμό «Ημερολόγιο Ελέγχου» ο οποίος υπάρχει ως προεπιλογή στην εφαρμογή των ημερολογίων αλιείας.

Σημειώνουμε ότι οι ποινές για την μη υποβολή Ημερολογίου Αλιείας, Δήλωσης Εκφόρτωσης περιλαμβάνονται στο άρθρο 48 του Νόμου 2538/1997 (ΦΕΚ/142/Α’/1997).

Για την υποστήριξη των ανωτέρω είναι διαθέσιμα:

  • Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.alieia.minagric.gr , στην οποία είναι διαθέσιμο όλο το υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου e-learning για τη συμπλήρωση των πεδίων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
  • Το τηλέφωνο 6936123353 (ώρες λειτουργίας 9πμ – 7μμ) και το email: ospasupport@iknowhow.com , στα οποία απαντά το γραφείο βοήθειας ΟΣΠΑ (help desk) των εταιρειών PWC & IKNOWHOW, που υλοποιούν τις εφαρμογές του.
  • Επί τόπου υποστήριξη από στελέχη των ανωτέρω εταιρειών σε κρίσιμες περιοχές (μεγάλος αριθμός σκαφών, συστηματικά λάθη ή προβλήματα κλπ). Θα προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων αλιείας από τον Ανάδοχο.
  • Η Ομάδα Υποστήριξης του ΟΣΠΑ της Γενικής Δ/νσης Αλιείας: Φιλιππούσης Νικηφόρος (210 9287149, syg071@minagric.gr), Κουντούρης Τριαντάφυλλος (210 9287207, syg091@minagric.gr ) και Παπαδοπούλου Θεώνη ( 210 9287136, syg107@minagric.gr ).