Οδηγίες για τη μεταφορά αιγοπροβάτων με καταρροϊκό πυρετό

Οδηγίες για τη μεταφορά αιγοπροβάτων με καταρροϊκό πυρετό

Για μετακινήσεις ζώων ευπαθών στη νόσο του καταρροϊκού πυρετού (αιγοπρόβατα – βοοειδή) ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Στις εκτροφές που έχει επιβεβαιωθεί η νόσος εργαστηριακά επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων για σφαγή σε εγκεκριμένα σφαγεία που βρίσκονται μέσα στη ζώνη ελέγχου δηλαδή βρίσκονται σε απόσταση έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από την μολυσμένη εκτροφή.
  • Για τις υπόλοιπες εκτροφές (μη μολυσμένες) επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων για σφαγή σε εγκεκριμένα σφαγεία ανά την επικράτεια εκτός από τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
  • Οι μετακινήσεις ζώων από τους θερινούς βοσκότοπους επιτρέπονται.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κάνουν χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών πριν την αναχώρηση των ζώων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους χρόνους αναμονής των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων.

Για την έκδοση του Υγειονομικού Πιστοποιητικού μετακίνησης οι κτηνοτρόφοι πρέπει να επιδεικνύουν στην Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή τα εξής:

  • Συνταγή ιδιώτη Κτηνιάτρου όπου θα αναγράφεται το όνομα του χρησιμοποιούμενου εντομοαπωθητικού σκευάσματος.
  • Το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής ενημερωμένο σχετικά με την χρήση του εντομοαπωθητικού.
  • Τον περιέκτη (συσκευασία) του εντομοαπωθητικού φαρμάκου.

Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή θα αναγράφει στο έντυπο του πιστοποιητικού διακίνησης το όνομα του χορηγούμενου σκευάσματος και την ημερομηνία χορήγησής του.

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηλείας