Οδηγίες και υποχρεώσεις για πατατοπαραγωγούς

1) Όλοι οι παραγωγοί πατάτας, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, που τηρούν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

2) Η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση, που θα προσαρτάται υποχρεωτικά στη συσκευασία σε περίοπτη θέση.

3) Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002-ΦΕΚ 307Α) οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, σημείο 18.1 του παραπάνω Π.Δ.

Τέτοιος είναι:

  • ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή
  • η πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου παραγωγού και θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια (ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος) αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ.

Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και χρήσης μη πιστοποιημένου ή μη ελεγμένου πατατόσπορου:

  • θα τους επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και
  • σε περιπτώσεις ζημιών από αίτια που καλύπτονται ασφαλιστικά, δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου