Οι 20 σημαντικότερες χώρες εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ

Οι 20 σημαντικότερες χώρες εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ

Ένα σχετικά μικρό μέρος των καταναλωνόμενων βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ προέρχεται από εισαγωγές.

Τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να πιστοποιηθούν με δύο τρόπους:

  • στο πλαίσιο των εθνικών κανόνων των χωρών που η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι διαθέτουν αρχές, κανόνες παραγωγής και συστήματα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα ισοδύναμα εκείνων που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ (ισοδύναμες τρίτες χώρες),
  • όσον αφορά τις άλλες χώρες, από τους φορείς ελέγχου που έχει αναγνωρίσει η Επιτροπή σχετικά με τη βιολογική παραγωγή εκτός ΕΕ, σύμφωνα με ισοδύναμους κανόνες παραγωγής και συστήματα ελέγχου (ισοδύναμοι φορείς ελέγχου).

Το 2018, 114 χώρες εξήγαγαν βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ.

Στο γράφημα παρουσιάζονται οι 20 σημαντικότερες χώρες, με τις ισοδύναμες τρίτες χώρες να αναγράφονται με σκούρο μπλε χρώμα. Περίπου το 87 % των εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων πιστοποιούνται από ισοδύναμους φορείς ελέγχου.

Κατάταξη των 20 σημαντικότερων χωρών από τις οποίες εισήχθησαν βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ το 2018 (βάσει του βάρους των εισαγόμενων προϊόντων)

Η Νορβηγία και η Ελβετία δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο γράφημα, δεδομένου ότι το σύστημα TRAde Control and Expert System (TRACES) της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εξαγωγές από αυτές τις χώρες.
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των δεδομένων του συστήματος TRACES