Οι δικαιούχοι του Μέτρου 13: Εξισωτική Αποζημίωση

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 13: Εξισωτική Αποζημίωση

Μετά την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εγκεκριμένοι και απορριπτόμενοι δικαιούχοι του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2017.

Τα αποτελέσματα  είναι διαθέσιμα για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή) μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν άμεσα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι:

  • οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν συνταξιούχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του Υπ. Οικονομικών απορρίφθηκαν, είτε επρόκειτο για άμεση είτε για έμμεση σύνταξη, δεδομένου ότι δε μας παρασχέθηκε ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Οι παραγωγοί που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αποχαρακτηριστούν ως συνταξιούχοι με άμεση σύνταξη,
  • Οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοικοι εξωτερικού» έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.