Βιολογική-Γεωργία

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας – Υποχρεωτική η σύμβαση με γεωπόνο

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 “Βιολογικές Καλλιέργειες” και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση στήριξης, μπορούν να ενημερωθούν εδώ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν κάθε χρόνο να έχουν σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο. Η  εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί  στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ  μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ)  εντός 2 μηνών από την απόφαση  Ένταξης, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου.

Η δέσμευση αυτή, ΔΕΝ ισχύει όταν ο δικαιούχος είναι ο ίδιος γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπόνος. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός 2 μηνών από την απόφαση ένταξής του.

Υποχρεώσεις συμβούλου

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει  να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Τέλος, όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των εγκεκριμένων παραγωγών για ένταξη στο Υπομέτρο 1.1, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.