Οι μεταβατικοί κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Οι μεταβατικοί κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Σε μέτρα επωφελή για το περιβάλλον και το κλίμα, τα οποία θα διευκολύνουν την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα των αγροτικών οικονομιών θα κατευθυνθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης ύψους 7,5 δις €  στη μεταβατική περίοδο 2021-2022.

Στους μεταβατικούς κανόνες περιλαμβάνονται:

  • Η αδιάλειπτη εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη
  • Η διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου
  • Η παράταση του έκτακτου μέτρου αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους έξι επιπλέον μήνες για να υποβάλουν αιτήσεις και να πραγματοποιήσουν πληρωμές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.